İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Kavaklıdere Belediyesi İmar Ve Fen İşleri Müdürlüğü- Muğla
İşin Adı Muğla İli,kavaklıdere İlçesi,çavdır Mahallesi Karakol Binası Restorasyonu Yapılması Uygulama İşi
İlan Tarihi 12.07.2018
İhale K.No 2018/347021
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 03.08.2018 15:00:00
Son Teklif Tarihi 03.08.2018
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2018/347021
İşin Adı : Muğla İli,Kavaklıdere İlçesi,Çavdır Mahallesi Karakol Binası Restorasyonu Yapılması Uygulama İşi
İhale Türü - Usulü : Yapım İşi - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : ÇARSIIÇI MEYDANI ATATÜRK BULVARI NO : 9 48570
b) Telefon ve faks numarası : 2525927026 - 2525927004
c) Elektronik posta adresi : kavakliderebel@gmail.com
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının 
görülebileceği internet adresi
:
2 - İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Muğla İli,Kavaklıdere İlçesi,Çavdır Mahallesi Karakol Binası Restorasyonu Yapılması Uygulama İşi.
b) Yapılacağı Yer : Muğla İli,Kavaklıdere İlçesi,Çavdır Mahallesi Karakol Binası Restorasyonu Yapılması Uygulama İşi.
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 5 (beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.
3- İhalenin / Ön Yeterlik / 
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : Kavaklıdere Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda
b) Tarihi ve saati : 03.08.2018 - 15:00

Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

      a)  Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da esnaf ve sânatkar odası Belgesi.

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

      b)  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

      c) İdari Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname,

     d) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.                                 

      e) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.

      f) İdari Şartnamenin 7.2 ve 7.3 üncü maddelerde belirtilen, şekli ve içeriği 4734 sayılı Kanunun Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri.

      g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

      h) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.

      i) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya her iki ortağında mühendis veya mimar olması ve belgelenmesi halinde ise tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve ilan tarihinden önce kurdukları veya ortak olduklarını gösteren belge.

      j) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

     

İş ortaklığının her bir ortağı tarafından işe ait İdari Şartnamenin 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine/en az % 51 hissesine sahip ortağına ait olması halinde bu ortak İdari Şartnamenin 7.1. maddesinin (l) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belge istenmeyecektir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.  Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 8 inci maddesine göre değerlendirmek üzere İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde, uygulama işleri için son onbeş yıl içinde kamu veya özel sektörde o işe ait ilk sözleşme bedelinin en az % 70 (yüzde seksen)’i oranında gerçekleştirdiği veya % 70 (yüzde seksen)’i oranında denetlediği veya yönettiği iş, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler.

4.3.2. İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin %70 oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi.

4.3.3. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler:

4.3.3.1. İhale konusu işte çalıştırılması öngörülen teknik personel;

            1) 1 adet  Mimar   ( En az 5 yıl deneyimli)

           

 İsteklilerin ihale konusu işi yapabilmesi için yukarıda nitelikleri yazılı teknik personele ilişkin Teknik Personel Taahhütnamesini (Standart Form-KTB 45/U: Teknik Personel Taahhütnamesi Formu) teklifleri ekinde vermeleri zorunludur.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak Yapım işlerinde iş deneyimde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğ'den (B) Üstyapı (Bina) İşleri I. GRUP: BİNA İŞLERİ (RESMİ GAZETE SAYISI: 29696 RESMİ GAZETE TARİHİ: 27.04.2016) benzer iş olarak kabul edilecektir. İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Yüz Türk Lirası) karşılığı    Kavaklıdere Belediye Başkanlığı (Muğla) - Fen İşleri Müdürlüğü  satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olan isteklilerin kendisinin veya temsilcilerinin, ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Kavaklıdere Belediyesi-Fen İşleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12- Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare serbesttir.

13 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

14- İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayıp, Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği esasları uygulanacaktır.

15- Diğer hususlar:

a) İhale Doküman Bedeli, Kavaklıdere Belediye Başkanlığının  Ziraat Bankasındaki TR48 0001 0013 1937 6290 105001 nolu IBAN numaralı hesabına yatırılacaktır.
b) İhaleye teklif verecek olanların kendisi veya noter onaylı vekaletnameye haiz yetkili temsilcileri idarece onaylı ihale dokümanını 31.07.2018 tarihi saat 17:00’a kadar belgelerin aslını ibraz etmek suretiyle satın almaları zorunludur. (İlgili Yönetmelik Madde 17 ve İdari Şartname Madde 4.1 )