İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (dhmi) Genel Müdürlüğü- Ankara
İşin Adı Dhmi Genel Müdürlüğü Hizmet Binası Kapalı Devre Tv (Cctv) Sistemi Temini Ve Tesisi İşi Dhmi İhale Yönetmeliğinin 14 Üncü Maddesine Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir
İlan Tarihi 12.07.2018 (R.G)
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 16.08.2018 11:00:00
Son Teklif Tarihi 16.08.2018
Düzeltilen Maddeler
Detay

haleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Dosya Numarası                            :  2018/17

1 - Kuruluşun

a) Adresi                                                :  Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı (Konya Yolu Üzeri) No: 32   06560 Yenimahalle/ANKARA

b) Telefon ve Faks numarası                  :  +90 (312) 204 2000 - 204 2340 - 204 2341 - 204 2348    - 204 2626 - 204 2878

                                                                  Fax No:+ 90 (312) 212 81 58

c) İhale dokümanının

    görülebileceği adresi                           :  DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde bulunan Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı Dış Satın Alma Şube Müdürlüğü, Zemin Kat Z-136 No.lu Oda.

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                      :  Mal Alımı - 1 Adet

b) Teslim yerleri                                     :  DHMİ Genel Müdürlüğü Hizmet Binası

c) Teslim tarihi                                       :  İşin teslim süresi işe başlama tarihinden itibaren azami 150 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                    :  DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde bulunan Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı

b) Tarihi ve saati                                     :  16.08.2018 - 11:00

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.2. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.3. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler Dairesi Başkanlığına/Kuruluşun Göstereceği Banka Hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.4. İdari Şartnamenin 7.3 üncü maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.1.8. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi,

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.1. maddesinde yer alan belgenin ayrı sunulması zorunludur.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş Deneyim Belgesi;

İsteklinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak deneyimini gösteren belge veya teknolojik ürün deneyim belgesi sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin %30 dan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir:

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler verilecektir.

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler verilecektir.

c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi verecektir.

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

1- İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

2- İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite raporu,

3- İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

4- İsteklinin adına veya unvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,

5- İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler

ç) a, b, c maddelerini tevsik etmek için sunacağı yetki belgeleri Kamera, Sunucu, İş İstasyonu ve Switch için yeterli olacaktır.

4.3.3. Teklif edilecek olan sistemin; kurulum, işletim ve bakım için üreticiden/yetkili satıcıdan/Türkiye Distribütöründen bu ihaleye hitaben alınmış satış, servis ve garanti hizmetlerini yürütebileceklerine dair yetki belgesi, (EK: 10’a göre düzenlenmiş)

4.3.4. İstekliye ait ISO9001:2000, ISO9001:2008 veya ISO9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi belgesi,

4.3.5. Teknik Şartname EK-9’de bulunan 2 (İki) Yıllık Garanti ve 10 (On) Yıllık Yedek Parça ile ilgili yazılı beyan.

4.3.6. İstekli, Teklif edilen Sistemde yer alan Kamera, Sunucu, İş İstasyonu ve Switch’e ait CE, FCC, UL, TSE vb. ulusal/uluslararası standartlara uygunluk belgelerinin en az birini teklifle birlikte sunacaktır.

4.3.6. Teknik Dokümanlar

4.3.6.1. İstekli tarafından teklifle birlikte verilecek katalog, broşür vb. teknik dokümanlar Türkçe veya İngilizce olacaktır. Dokümanlar iyi cins kağıda basılmış olacak, kalitesiz kopyalar kabul edilmeyecektir. Ayrıca bahse konu katalog, broşür ve teknik dokümanlar istekli firma tarafından kaşelenerek imzalanacaktır.

4.3.6.2. Dokümanlar, sistemde yapılmış en son modifikasyonları içerecek şekilde hazırlanmış olacak ve sistem ile ilgili tüm bilgileri kapsayacaktır.

4.3.6.3. Teklif edilen ürünlerin kataloglarında Teknik şartnamenin ilgili maddeleri anlaşılır şekilde işaretlenip belirtilecektir.

4.3.7. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği Teknik Şartnamede belirtilen belgeler

4.3.7.1. İstekliler, garanti süresinde ve garanti süresinin dolmasını müteakip, teklif edeceği cihaza ait yedek malzemeyi en az 10 yıl süreyle temin edecek ve 10 yıllık süreyi içeren ayrıntılı yedek malzeme listesini imzalı ve kaşeli olarak fiyatlandıracaktır. (Teknik şartname EK 9) (Yabancı yüklenici olması halinde DAT teslim fiyatı, Yerli Yüklenici olması halinde K.D.V hariç depo teslim fiyatı olacaktır.) İdare malzemeleri listede belirtilen fiyatlardan alıp almamakta serbesttir. (Yedek malzemelerin satın alınması durumunda Kuruluş sözleşme yapma, teminat alma hakkını saklı tutar.)

4.3.7.2. Yedek Malzeme Listesinde yer alan malzemelerin, garanti süresi içerisinde ve garanti süresi bitiminden sonraki 10 (on) yıllık süre içerisinde temininde bu listelerde belirtilen fiyatlar esas olacaktır.

4.3.7.3. Yedek Malzeme Listesi, Teknik Şartnamenin EK-2’de yer alan çizelgeye uygun formatta hazırlanacak ve teklif evrakı ile birlikte İdareye teslim edilecektir.

4.3.7.4. Yedek Malzeme Listesi başlığı altında yer alacak malzemeler, bu ihale kapsamında satın alınmayacaktır.

4.3.7.5. İdarenin yedek malzeme ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak “Yedek Malzeme Listesi” tanzim edilecektir. Söz konusu liste, CCTV Sisteminin bakım-onarım ve idamesinde kullanılabilecek malzemelerin tamamını ihtiva edecektir.

4.3.8. Teknik Şartnameye verilecek cevaplar.

4.3.8.1. Teknik Şartnameye verilecek cevaplar Teknik Şartname Ek-6’de belirtilen formatta olacaktır.

4.3.8.2. Teknik Şartnameye verilen tüm cevaplar, istekli tarafından kaşelenmiş, antetli sayfalar üzerine hazırlanmış olacak ve her sayfa istekliler tarafından imzalanacaktır.

4.3.8.3. Teknik Şartnamenin bütün maddelerine sırası ile cevap verilecek, cevaplandırılmamış hiç bir madde kalmayacaktır.

4.3.8.4. Teknik Şartnamenin Teknik Hususlar bölümüne verilecek cevaplarda, ilk önce konu ile ilgili detaylı ve açıklayıcı bilgiler verilecek, daha sonra Teknik Dokümanların ilgili bölüm ve sayfaları mutlaka referans olarak gösterilecektir. (Örneği n; dosya 1, bölüm 2, sayfa 4, madde 6) Ayrıca; teknik dokümanda, referans gösterilen yer işaretlenecek ve hangi maddenin cevabı olduğu belirtilecektir.

4.3.8.5. Teknik Şartnameye verilen cevaplarda "anlaşıldı", "not edildi" gibi cevaplar verilmeyecek, şartnamenin tüm maddeleri tam, açık, kesin ve yoruma kapalı bir şekilde cevaplandırılacaktır.

4.3.8.6. Gerekli ve yeterli açıklama yapılmayan, değeri belirtilmeyen veya teknik şartnameye verilen cevaplar ile dokümanlar arasında çelişkili maddeleri olan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak, “Her türlü kamera ve güvenlik sistemi işlemleri ” kabul edilecektir

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale, yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında %15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve 150,-TL (Yüz Elli Türk Lirası) (KDV Dahil) karşılığı istekliler tarafından yetkili kişilerce imzalanmış istekli adres, vergi numarası vb. bilgilerinin mevcut olduğu antetli kağıda yazılmış bir dilekçe ile İstekli yabancı ise; temsilci tayin ettiği firma yada kişiye ait “istekli mümessili/temsilcisi” olduğuna dair belge ve bir dilekçe ile birlikte Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı Dış Satın Alma Şube Müdürlüğü Zemin kat Z-136 no.lu odadan satın alınabilir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilere doküman satışında EKAP’a kayıtlı olma şartı aranacaktır.(Bu şart yabancı isteklilerde aranmaz.)

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DHMİ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı, Dış Satın Alma Şube Müdürlüğü Zemin kat Z-136 no.lu odaya elden teslim edebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini mal kalem/kalemleri için teklif götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliye toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu İhalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Kuruluşumuz bu ihalede 4734 sayılı Kanun ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, satın alma mevzuunu teşkil eden işi, ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte tamamen serbesttir.

Yeterlilik