İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Gaziantep Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü
İşin Adı Arsa Karşılığı İnşaat İhalesi Yapılacaktır
İlan Tarihi 12.07.2018 (R.G)
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 01.08.2018 14:00:00
Son Teklif Tarihi 01.08.2018
Düzeltilen Maddeler
Detay

ARSA KARŞILIĞI İNŞAATIN YAPILACAĞI TAŞINMAZ (Tablo: 1)

 

İLİ

İLÇESİ

MAHALLESİ

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ

CİNSİ

İMAR DURUMU

UYGULANACAK OLAN PROJE VE BEDELİ

Gazizantep

Şahinbey

Fidanlık

204

160

5.482,13

Arsa

Ortaokul Alanı

GÜNEYKENT ORTAOKULU (YIK-YAP) MEB 2014.24.Lİ (+1K) PROJE BEDELİ

(Okul Binası Çevre Düzenleme ve KDV Dahil) 8.366.461,49 TL


 

İNŞAAT KARŞILIĞI VERİLECEK OLAN TAŞINMAZLAR (Tablo: 2)

 

İLİ

İLÇESİ

MAHALLESİ

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ (m2)

HAZİNE YÜZÖLÇÜMÜ (m2)

CİNSİ

İMAR DURUMU

TAŞINMAZ RAYİÇ DEĞERİ (TL)

Gaziantep

Şehitkamil

Şehirgösteren

2425

19

     696,59

     696,59

Arsa

Konut Yapı Adası

   878.852,77

Gaziantep

Şehitkamil

Yıgınlı

 174

1

18.858,80

18.858,80

Arsa

Sosyal ve Kültürel Tes. Alanı

1.320.116,00

Gaziantep

Şehitkamil

Yıgınlı

 174

4

  2.606,96

  2.606,96

Arsa

Ticaret Alanı

   312.835,20

Gaziantep

Şahinbey

Çimenli

 139

36

11.668,00

11.668,00

Ham Toprak

İmarsız

   350.973,44

Gaziantep

Şahinbey

Çimenli

 139

29

  8.502,00

  8.502,00

Ham Toprak

İmarsız

   341.015,22

Gaziantep

Şahinbey

Kavşak

 101

58

  2.625,00

  2.625,00

Tarla

İmarsız

     91.875,00

Gaziantep

Şehitkamil

İbrahimli

5604

11

  5.001,46

  2.416,63

Arsa

Konut Alanı

2.899.956,00

Gaziantep

Şehitkamil

İbrahimli

5607

6

  5.714,33

  1.630,16

Arsa

Konut Alanı

2.037.700,00

Gaziantep

Şahinbey

Hacıköy

 116

6

  8.700,00

  8.700,00

Ham Toprak

İmarsız

   108.750,00

Gaziantep

Şahinbey

Ozanlı

 101

95

  3.956,08

  3.956,08

Ham Torak

İmarsız

     79.121,60


 

1 - Arsa karşılığı inşaat ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ve 298 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümlerine göre 01/08/2018 tarihinde saat 14:00 Gaziantep Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü İhale Salonunda toplanacak Komisyon marifetiyle PAZARLIK USULÜ ile yapılacaktır.

2 - Tablo 2 de belirtilen taşınmazların tahmini bedeli olan toplam 8.421.195,23 TL üzerine artırım yapılmak suretiyle teklif alınacak, ihale sonucu oluşan bedel ile 8.366.461,49 TL inşaat maliyeti arasında Hazine lehine oluşan fark bedel Hazineye nakden ve peşin olarak ödenmesini (veya İdari Şartnamedeki usulle) müteakip sözleşme düzenlenecektir.

3 - Projenin uygulama süresi sözleşme tarihinden itibaren 360 (üçyüzaltmış) gündür.

4 - Devredilecek Hazine taşınmazlarının devir işlemleri, okul binalarının yapım işlerinin tamamlanmasını müteakip geçici kabullerin yapılmasından sonra gerçekleştirilecektir. Ancak Hazine taşınmazlarının tapu devrinin geçici kabulden önce yapılmasının talep edilmesi halinde, şartnamedeki hükümler uyarınca yükleniciye devri yapılabilecektir.

5 - Geçici teminat bedeli 1.263,180,00 TL dir. (birmilyonikiyüzaltmışüçbinyüzseksen.TL)

6 - İhale dokümanı bedeli 500,00 TL (beşyüz TL)

7 - İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

8 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN İSTENİLEN BELGELER

a) İhale konusu işe ilişkin idari şartnamede belirtilen ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesine ilişkin istenen belgeleri,

b) Geçici teminat olan 1.263.180,00 TL nin nakden veya Teminat Mektubu ile verilebileceği, nakit yatırılması halinde İlimiz Muhasebe Müdürlüğüne, Teminat Mektubu olarak verilmesi halinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektubunu, (Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde "Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması" ve Teyit yazısı'nın da ibrazı gerekir.) ,

c) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,

d) Tebligat için Türkiye’de adres beyanı,

e) İhale dokümanı bedeli olan 500,00 TL nin Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin alındı belgesi,

f) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), Tüzel Kişilerin Vergi Kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk Tüzel Kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi kamu tüzel kişilerin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi,

En geç ihale saatinde Komisyona ibraz etmeleri zorunludur.

* Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

* İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

* İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr ve www.gaziantepdefterdarligi.gov.tr adreslerinden görülebilir.

İlan olunur.


Yeterlilik