İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Dsi 26. Bölge Müdürlüğü- Artvin
İşin Adı Yusufeli Barajı Yan Dereler Rezervuar Islahı 3kısım
İlan Tarihi 27.12.2018
İhale K.No 2018/658497
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 18.01.2019 10:00:00
Son Teklif Tarihi 18.01.2019
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İhale Kayıt Numarası : 2018/658497

1-İdarenin
a) Adresi : Orman Ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri 26.Bölge Müdürlüğü Salkımlı Köyü Mevkii 08000 ARTVİN MERKEZ/ARTVİN
b) Telefon ve faks numarası : 4662382502 - 4662382437
c) Elektronik Posta Adresi : dsi26@dsi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
9500 m Kargir Kıyı Koruma Duvarı, 2500 m Tahkimat, 9 Adet Tersip Bendi, 17 Adet Menfez, 700 Adet Birit, 280 Adet Kaskat, 2 Adet Yaya Köprüsü 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Artvin İli Yusufeli İlçesi Yüncüler, Dokumacılar, Çevreli, Tekkale, Bıçakçılar, Altıparmak, Taşkıran, Küplüce, Alanbaşı ve Köprügören Köyleri
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 1200 (bin iki yüz) takvim günüdür.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : DSİ 26. Bölge Müdürlüğü Salkımlı Köyü Merkez Artvin (Bölge Müdürülüğü İhale Salonu)
b) Tarihi ve saati : 18.01.2019 - 10:00

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu, 
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.


4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin% 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 


4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11/6/2011 tarihli ve 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 15/7/2011 tarihinde yürürlüğe girmiş olan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğindeki  A-IX grubu işler benzer işler olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği Diploması


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

A. Değerlendirme “fiyat” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.
A.1.Fiyat puanı(FP) (55,00PUAN)
Fiyat puanlaması 55,00 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 55,00 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; FP = (Fmin / F) x 55,00 formülü ile hesaplanacaktır. Hesap sonucu bulunan FP (Fiyat Puanı) değeri virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.  Bu formülde;

FP: İsteklinin fiyat  puanı,
Fmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük  teklif fiyatı,
F: İsteklinin teklif ettiği fiyatı ifade eder.

A.2. Kalite nitelik puanı  (KNP) (40,00 PUAN)

Geçerli teklif veren istekliler için yapılacak olan  kalite nitelik puanlaması 40 tam puan üzerinden yapılacak olup puanlamada kullanılacak iş kalemleri  tabloda gösterilmiştir.  Puanlamada kullanılan her bir iş kalemi için isteklinin teklif ettiği  fiyatın; isteklinin toplam teklif fiyatına olan oranı (Y)  hesaplanacak ve bu orana göre tabloda belirtilen puanlar verilecektir.   Yapılan  tüm hesaplarda bulunan değerler virgülden sonra en yakın üç ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.

Sıra No İş Kalemi No Puan
1 YBYDR3-01

% 3,11'den az ise: 0

% 3,11 ile % 4,67’e eşit veya arasında ise: 1,50

% 4,67’den fazla ise: 0
2 YBYDR3-02

% 39,36'dan az ise: 0

% 39,36 ile % 59,04’e eşit veya arasında ise: 19,60

% 59,04’ten fazla ise: 0
3 YBYDR3-03

% 7,82'den az ise: 0

% 7,82 ile % 11,74’e eşit veya arasında ise: 3,90

% 11,74’ten fazla ise: 0
4 YBYDR3-04

% 11,38'den az ise: 0

% 11,38 ile % 17,07’e eşit veya arasında ise: 5,70

% 17,07'den fazla ise: 0
5 YBYDR3-05

% 0,81'den az ise: 0

% 0,81 ile % 1,22’e eşit veya arasında ise: 0,40

% 1,22’den fazla ise: 0
6 YBYDR3-06

% 3,19'dan az ise: 0

% 3,19 ile % 4,78’e eşit veya arasında ise: 1,60

% 4,78’den fazla ise: 0
7 YBYDR3-07

% 4,82'den az ise: 0

% 4,82 ile % 7,23’e eşit veya arasında ise: 2,40

% 7,23’ten fazla ise: 0
8 YBYDR3-08

% 8,40'tan az ise: 0

% 8,40 ile % 12,60’e eşit veya arasında ise: 4,20

% 12,60’tan fazla ise: 0

9 YBYDR3-09

% 0,04'ten az ise: 0

% 0,04 ile % 0,06’e eşit veya arasında ise: 0,10

% 0,06’dan fazla ise: 0

10 YBYDR3-10

% 0,12'den az ise: 0

% 0,12 ile % 0,18’e eşit veya arasında ise: 0,10

% 0,18’den fazla ise: 0
11 YBYDR3-11

% 0,16'dan az ise: 0

% 0,16 ile % 0,24'e eşit veya arasında ise: 0,10

% 0,24’ten fazla ise: 0

12 YBYDR3-12

% 0,79'dan az ise: 0

% 0,79 ile % 1,19’e eşit veya arasında ise: 0,40

% 1,19’dan fazla ise: 0


A.3. Teknik değer nitelik puanı  (TDNP)

İsteklinin Kurumumuza karşı yükleniminde bulunarak ihale ilan tarihi itibariyle geriye doğru son 15 yıl içinde tamamlayarak geçici kabulü yapılan A-IX grubu işler için teklif edeceği bedelinin %70'sinden fazla olan 7.5.1. ve 7.6. maddelerinde belirtilen iş deneyim belgesi dışında sunacağı ilave İş Bitirme, İş Denetleme ve İş Yönetme Belgeleri üzerinden puanlama yapılacaktır.

*Yeterlilik için sunulan iş deneyim belgesine konu iş hariç.

*Ortak girişimlerde sadece pilot ortak değerlendirilecektir.

İş Bitirme Belge Sayısı                  Puan

0 ise                                                  0

1 veya fazla ise                                 5  

A.4. Toplam puan (TP)

Toplam puan, fiyat puanı ile kalite nitelik puanının toplamıdır.
TP= FP + KNP+TDNP

B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir.


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500 TRY (Türk Lirası) karşılığı DSİ 26. Bölge Müdürlüğü Tesisler Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü Salkımlı Köyü Merkez Artvin adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ 26. Bölge Müdürlüğü Salkımlı Köyü Merkez Artvin (Bölge Müdürülüğü İhale Salonu) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.


1-16.07.2015 tarihinde 29418 sayılı Resmi Gazete de Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce ihale edilecek olan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği ne göre (A) Alt yapı işleri grubundaki yapım ihalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.1.2. maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan "N" katsayısı "1,00" olarak belirlendiği ilan edilmiştir.