İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Dsi 6. Bölge Müdürlüğü- Adana
İşin Adı Hatay-altınözü İlçesi Beyaz Çay Deresi Islahı
İlan Tarihi 28.12.2018
İhale K.No 2018/645918
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 24.01.2019 10:30:00
Son Teklif Tarihi 24.01.2019
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İhale Kayıt Numarası : 2018/645918

1-İdarenin
a) Adresi : CEMALPASA MAH. ORDU CAD. 96 01120 SEYHAN/ADANA
b) Telefon ve faks numarası : 3224590590 - 3224532774
c) Elektronik Posta Adresi : dsi6@dsi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Beyazçay Deresi üzerinde 1.150,00 m, Fatikli Deresi üzerinde 750,00 m, Sarılar-1 Deresi üzerinde 300,00 m, Sarılar-2 Deresi üzerinde 300,00 m'lik kesimin ıslahının yapılmasıdır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Hatay İli Altınözü İlçesi
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 490 (dört yüz doksan) takvim günüdür.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : DSİ 6. Bölge Müdürlüğü Proje ve İnşaat Şube Müdürlüğü Cemalpaşa Mah. Ordu Cad. No:96 01120 Seyhan / ADANA
b) Tarihi ve saati : 24.01.2019 - 10:30

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 


4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliğinde Yer alan AIX grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

A. Değerlendirme “fiyat” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.

A.1.Fiyat puanı (FP) (70PUAN)

 Fiyat puanlaması 70 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 70 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; FP = (Fmin / F) x 70 formülü ile hesaplanacaktır. Hesap sonucu bulunan FP (Fiyat Puanı) değeri virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.  Bu formülde;

FP: İsteklinin fiyat  puanı,
Fmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük  teklif fiyatı,
F: İsteklinin teklif ettiği fiyatı ifade eder.

 A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanı  (KTP) (30 PUAN)

 Geçerli teklif veren istekliler için yapılacak olan  kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 40 tam puan üzerinden yapılacak olup puanlamada kullanılacak iş kalemleri  tabloda gösterilmiştir.  Puanlamada kullanılan her bir iş kalemi için isteklinin teklif ettiği tutarın; isteklinin toplam teklif tutarına olan oranı (Y)  hesaplanacak ve bu orana göre tabloda belirtilen puanlar verilecektir.  Hesap sonucu bulunan Kalite ve teknik değer nitelik puan  (KTP) değeri virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.

  

 

EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI TEKLİFİN BELİRLENMESİNDE KULLANILACAK FİYAT DIŞI UNSUR OLARAK DEĞERLENDİRMEYE ALINACAK İŞ KALEMLERİ VE PUANLAMA ESASLARI

TABLO

İş Kalemi No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

İsteklinin İş Kalemi İçin Teklif Ettiği Tutarın Toplam Teklif Tutarına Oranı (Y)

Verilecek Kalite ve Teknik Değer Nitelik Puanı (KTP)

BD-01

Açıkta Kazı Yapılması Depoya ve/veya Dolguya Konulması

% 16,10 (eşit) ile % 18,80 (eşit) ve arasında ise

4,50

BD-02

C25/30 Kaplama Betonu İmalatlarının Yapılması

% 3,65 (eşit) ile % 4,60 (eşit) ve arasında ise

2,00

BD-03

Kaplama Betonu Dışında C25/30 Betonu İmalatlarının Yapılması

% 16,05 (eşit) ile % 20,10 (eşit) ve arasında ise

4,50

BD-04

Grobeton İmalatlarının Yapılması

% 0,10 (eşit) ile % 0,15 (eşit) ve arasında ise

1,50

BD-05

Her Türlü Betonarme Demiri İmalatlarının Yapılması

% 11,75 (eşit) ile % 15,90 (eşit) ve arasında ise

2,00

BD-06

Çeşitli Demir İşleri Yapılması

% 12,15 (eşit) ile % 16,45 (eşit) ve arasında ise

2,50

BD-07

Demirli ve/veya Demirsiz Beton İmalatlarının Yıkılması/Sökülmesi

% 0,20 (eşit) ile % 0,30 (eşit) ve arasında ise

1,75

BD-08

Ocak Taşıyla Her Türlü Dolgu/  İstifli veya İstifsiz Tahkimat Yapılması

% 12,35 (eşit) ile % 14,45 (eşit) ve arasında ise

3,50

BD-09

Harçlı Pere İmalatlarının Yapılması (t=40 cm)

% 17,05 (eşit) ile % 19,95 (eşit) ve arasında ise

6,00

BD-10

Ocak Taşı ve İdarece İstenilen Dozda Çimento Harcıyla Kargir İnşaat Yapılması

% 0,40 (eşit) ile % 0,50 (eşit) ve arasında ise

1,75


  

Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması için örnek:

 BD-02 iş kalemi için İsteklinin teklif tutarı: 140,00 TL,

İsteklinin toplam teklif tutarı (F) : 3.500,00  TL olsun,

Y (% oran) = (İş kalemi için teklif edilen tutar / F) x 100 = (140/3500) *100 = % 4’ e tekabül eder.

Yukarıdaki tabloya göre isteklinin iş kalemi için teklif ettiği tutarın toplam teklif tutarına oranı % 3,65 ile % 4,60 arasında oldığı için tam puan alacaktır.

 A.3. Toplam puan (TP)

 Toplam puan, fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.

TP= FP + KTP

 B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif

 Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir.6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Lirası) karşılığı DSİ 6. Bölge Müdürlüğü (Toplantı Salonu) Cemalpaşa Mah. Ordu Cad. No:25 01120 Seyhan/Adanaadresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ 6. Bölge Müdürlüğü Proje ve İnşaat Şube Müdürlüğü Cemalpaşa Mah. Ordu Cad. No:96 01120 Seyhan / ADANA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.


Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce ihale edilecek olan Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliği'ne göre (A) Alt yapı işleri grubundaki yapım ihalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.1.2 maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan "N" katsayısı "1,00" olarak belirlenmiştir.