İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Dsi 25. Bölge Müdürlüğü - Balıkesir
İşin Adı Çanakkale-çan Altıkulaç Göleti Dolusavak Heyelan Önleme İnşaatı
İlan Tarihi 02.01.2019
İhale K.No 2018/701048
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 29.01.2019 10:30:00
Son Teklif Tarihi 29.01.2019
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İhale Kayıt Numarası : 2018/701048

1-İdarenin
a) Adresi : ATATÜRK MAHALLESI İNÖNÜ BULVARI BANDIRMA CADDESI NO:55 10020 KARESİ/BALIKESİR
b) Telefon ve faks numarası : 2662417210 - 2662438124
c) Elektronik Posta Adresi : dsi25@dsi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
3 450,00 m Fore Kazık Yapılması 29 640,00 m Zemin Çivisi Yapılması 783,00 m3 Püskürtme Betonu Yapılması 46 356,00 m3 Kazı Yapılması 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : ÇANAKKALE
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 330 (üç yüz otuz) takvim günüdür.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : ATATÜRK MAHALLESI BANDIRMA CADDESI NO:55 PK:10020 - KARESİ / BALIKESİR
b) Tarihi ve saati : 29.01.2019 - 10:30


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 90oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 


4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUPLARI TEBLİĞİNDE AIX. GRUBU İŞLER BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

ÇANAKKALE-ÇAN ALTIKULAÇ GÖLETİ DOLUSAVAK HEYELAN ÖNLEME İNŞAATI İHALESİNE AİT FİYAT DIŞI UNSURLARIN

HESAPLAMA VE AÇIKLAMA BELGESİ

 

 

Yapım İşleri İhale Uygulama Yönetmeliğinin, 62’nci maddesi gereği, fiyat dışı unsurlar, aşağıda yer alan hükümler çerçevesinde hesaplanacak olup, ihale bu esaslarca sonuçlandırılacaktır.

İş bu belge 3(üç) nüsha hazırlanmış olup, ihale onay belgesinin ek’idir.

 

 

A. DEĞERLENDİRME “TEKLİF FİYATI” İLE “KALİTE NİTELİK” OLMAK ÜZERE İKİ KISIMDA YAPILACAKTIR.

 

A.1. FİYAT PUANLAMASI (FP: 60 PUAN)

FİYAT PUANLAMASI 60 TAM PUAN ÜZERİNDEN YAPILACAKTIR. GEÇERLİ TEKLİF VEREN İSTEKLİLER ARASINDA TEKLİF EDİLEN EN DÜŞÜK TEKLİF FİYATI SAHİBİ İSTEKLİ 60 PUAN ALACAK OLUP, DİĞER İSTEKLİLERE AİT TEKLİF PUANLARI FP = (FMİN / F) X 60 FORMÜLÜ İLE HESAPLANACAKTIR. BU FORMÜLDE;

FP: İSTEKLİNİN FİYAT PUANINI,

FMİN: AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMASINDAN SONRA GEÇERLİ TEKLİFLER İÇİNDEN İSTEKLİLER ARASINDA TEKLİF EDİLEN EN DÜŞÜK TEKLİF FİYATINI,

F: İSTEKLİNİN TEKLİF FİYATINI, İFADE EDER.

A.2. KALİTE NİTELİK PUANI  (KNP) (40 PUAN)

GEÇERLİ TEKLİF VEREN İSTEKLİLER İÇİN YAPILACAK OLAN KALİTE NİTELİK PUANLAMASI 40 TAM PUAN ÜZERİNDEN YAPILACAK OLUP PUANLAMADA KULLANILACAK İŞ KALEMLERİ TABLODA GÖSTERİLMİŞTİR.  PUANLAMADA KULLANILAN HER BİR İŞ KALEMİ İÇİN İSTEKLİNİN TEKLİF ETTİĞİ FİYATIN; İSTEKLİNİN TOPLAM TEKLİF FİYATINA OLAN ORANI (Y)  HESAPLANACAK VE BU ORANA GÖRE TABLODA BELİRTİLEN PUANLAR VERİLECEKTİR. YAPILAN TÜM HESAPLARDA BULUNAN DEĞERLER VİRGÜLDEN SONRA EN YAKIN İKİ ONDALIK BASAMAKLI SAYIYA YUVARLANACAKTIR.

    Kalite nitelik puanlaması için örnek:

    HEY.2018.FORE-1 İş kalemi için isteklinin teklif ettiği fiyat: 300 TL,

    İsteklinin teklif fiyatı ( F) : 1000 TL olsun,

    Y (% oran) = (İş kalemi için teklif edilen bedel/F) x 100 = (300/1000) *100 = % 30

    Aşağıdaki tabloya göre isteklinin iş kalemi için teklif ettiği bedelin toplam teklif bedeline oranı  % 24'ten fazla olduğu için puan alamayacaktır.

EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI TEKLİFİN BELİRLENMESİNDE KULLANILACAK FİYAT DIŞI UNSUR OLARAK DEĞERLENDİRMEYE ALINACAK İŞ KALEMLERİ VE PUANLAMA ESASLARI
No Poz No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması İsteklinin iş kalemi için teklif ettiği bedelin toplam teklif bedeline (Y) oranı Verilecek Kalite Nitelik Puanı (KTP)
1 HEY.2018.KAZI-1 Her Sınıfta ve Her Derinlikte Kazı Yapılması, Kazının Depoya veya Dolguya Konulması % 9 (eşit) ile 14(eşit) ve arasında ise 5,00
4 HEY.2018.FORE-1 Her Zeminde, Her Derinlikte ve Her Çapta Yerinde Dökme Kazık Yapılması % 17 (eşit) ile 24(eşit) ve arasında ise 9,00
6 HEY.2018.ÇİVİ-1 Zemin Çivisi Yapılması % 25 (eşit) ile 33(eşit) ve arasında ise 11,00
7 HEY.2018.HAS-1 Hasır Çeliğin Temini, Hazırlanması ve Yerine Konması % 4 (eşit) ile 7(eşit) ve arasında ise 3,00
8 HEY.2018.PÜS-1 Açıkta Hasır Çelik Donatılı ve/veya Donatısız Püskürtme Betonu (Shotcrete) Yapılması % 1 (eşit) ile 4(eşit) ve arasında ise 3,00
9 HEY.2018.DMR-1 S420a Betonarme Demirlerinin Temini, Hazırlanması ve Bükülüp Yerine Konması % 14 (eşit) ile 22(eşit) ve arasında ise 8,00
12 HEY.2018.HAVA-1 Dipsavak Tünelinde Havalandırma Sistemi Yapılması % 0,5 (eşit) ile 2(eşit) ve arasında ise 1,00
TOPLAM KALİTE NİTELİK PUANI (KNP) 40,00

 

A.3. TOPLAM PUAN (TP)

 

TOPLAM PUAN, FİYAT PUANI İLE FİYAT DIŞI UNSUR PUANLARININ TOPLAMIDIR.

TP= FP + KNP

B. EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI TEKLİF

EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI TEKLİF, TOPLAM PUANI EN YÜKSEK OLAN İSTEKLİYE AİT TEKLİF BEDELİDİR.

 


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı DSİ 25. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BALIKESİR adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ 25. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ PROJE VE İNŞAAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BALIKESİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
16 TEMMUZ 2015 TARİHLİ VE 29418 SAYILI RESMÎ GAZETE İLAN OLUNDUĞU ÜZERE: TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NCE İHALE EDİLECEK OLAN YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUPLARI TEBLİĞİ?NE GÖRE (A) ALT YAPI İŞLERİ GRUBUNDAKİ YAPIM İHALELERİNDE, KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİ'NİN 45.1.1.2. MADDESİ GEREĞİNCE, AŞIRI DÜŞÜK SINIR DEĞER HESABINDA KULLANILAN "N" KATSAYISI "1,00" OLARAK BELİRLENMİŞTİR.