İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Dsi 11. Bölge Müdürlüğü- Edirne
İşin Adı Kırklareli 112 Şube Taşkın Ve Kurutma Tesisleri Onarımı
İlan Tarihi 10.01.2019
İhale K.No 2018/690136
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 1.02.2019 10:30:00
Son Teklif Tarihi 1.02.2019
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İhale Kayıt Numarası : 2018/690136

1-İdarenin
a) Adresi : Eski Terminal Yanı 22100 . EDİRNE MERKEZ/EDİRNE
b) Telefon ve faks numarası : 2842148185 - 2842253194
c) Elektronik Posta Adresi : dsi11@dsi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Muhtelif konum ve ebatlarda 400 m trapez beton kanal, 16 adet menfez (köprü), 2 adet kemer köprü, 1 adet köprü güçlendirme, 110 m betonarme duvar, 50 m taş duvar imalatı yapılacaktır. 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Kırklareli ili: Merkez ilçe Yayla Mahallesi, Dereköy Bucağı, Kavaklı Beldesi, Arizbaba Köyü. Lüleburgaz ilçesi Büyükkarıştıran Beldesi, Alacaoğlu Köyü, Evrensekiz Beldesi. Babaeski ilçesi Merkezi, Çavuşköy Köyü, Oruçlu Köyü, Hazinedar Köyü. Vize ilçesi Çavuşköy Köyü, Develi Köyü. Demirköy ilçesi Balaban Köyü, Sivriler Köyü. Kofçaz ilçesi Terzidere Köyü. Pehlivanköy ilçesi Yeşilpınar Köyü.
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 300 (üç yüz) takvim günüdür.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : DSİ 11. Bölge Müdürlüğü
b) Tarihi ve saati : 01.02.2019 - 10:30

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 


4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

A IX. Grubu İşler (Su Yapıları)

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisi


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

A. DEĞERLENDİRME “FİYAT” İLE “KALİTE NİTELİK ” OLMAK ÜZERE İKİ KISIMDA YAPILACAKTIR.

A.1.FİYAT PUANI (FP) (65 PUAN)

FİYAT PUANLAMASI 65 TAM PUAN ÜZERİNDEN YAPILACAKTIR. GEÇERLİ TEKLİF VEREN İSTEKLİLER ARASINDA TEKLİF EDİLEN EN DÜŞÜK TEKLİF FİYATI SAHİBİ İSTEKLİ 65 PUAN ALACAK OLUP, DİĞER İSTEKLİLERE AİT TEKLİF PUANLARI; FP = (FMİN / F) X 65 FORMÜLÜ İLE HESAPLANACAKTIR. HESAP SONUCU BULUNAN FP (FİYAT PUANI) DEĞERİ VİRGÜLDEN SONRA EN YAKIN İKİ ONDALIK BASAMAKLI SAYIYA YUVARLANACAKTIR. BU FORMÜLDE;

FP: İSTEKLİNİN FİYAT  PUANI,

FMİN: AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMASINDAN SONRA GEÇERLİ TEKLİFLER İÇİNDEN İSTEKLİLER ARASINDA TEKLİF EDİLEN EN DÜŞÜK  TEKLİF FİYATI,

F: İSTEKLİNİN TEKLİF ETTİĞİ FİYATI İFADE EDER.

 

A.2. KALİTE NİTELİK  PUANI (35 PUAN)

İş Kalemi No İmalatın Cinsi Minimum Teklif Oranı Maksimum Teklif Oranı Puan
TKT-02 Kayadan gayrı her cins dolgu malzemesinin temini, dolguya konulması, nakliyesi 3,31 6,14 1,65
TKT-03 Ocak taşı ile istifsiz taş dolgu 6,54 12,15 3,27
TKT-05 Her türlü beton / betonarme imalat için kullanılacak C16/20 betonu 1,64 3,04 0,82
TKT-06 Her türlü beton / betonarme imalat için kullanılacak C20/25 betonu 4,48 8,31 2,24
TKT-07 Her türlü beton / betonarme imalat için kullanılacak C25/30 betonu 20,29 37,67 10,14
TKT-08 Her türlü beton / betonarme imalat için kullanılacak C30/37 betonu 3,63 6,74 1,81
TKT-09 Her türlü betonarme imalatta kullanılacak inşaat demiri 20,63 38,31 10,32
TKT-10 Her türlü profil demiri, çelik sac ve kafes teli ile imalat yapılması 4,78 8,88 2,39
TKT-11 Her cins mevcut imalatın kırılarak kaldırılması, dolguya konması 2,81 5,22 1,41
İŞ GRUBU 1 TKT-01+TKT-04+TKT-12+TKT-13 1,89 3,54 0,95

 

İŞ GRUBU 1=TKT-01+TKT-04+TKT-12+TKT-13    İş Kalemleri Tutarlarının Toplamını İfade Etmektedir.

Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen tutarların toplam tekliflerine oranının; her bir iş kalemi için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir.

A.3 TOPLAM PUAN (TP)

TOPLAM PUAN, FİYAT PUANI ve  KALİTE NİTELİK PUANININ TOPLAMIDIR.

B. EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI TEKLİF

EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI TEKLİF, TOPLAM PUANI EN YÜKSEK OLAN İSTEKLİYE AİT TEKLİF BEDELİDİR.

 

 


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı DSİ 112. Şube Müdürlüğü adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ 11. Bölge Müdürlüğü İşletme Bakım Şube Müdürlüğüadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.


Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
16/07/2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.