İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Aydın Gençlik Hizmetleri Ve Spor İl Müdürlükleri
İşin Adı Aydın İli Kuşadası İlçesi Davutlar Efeler Gençlik Kampı Öğrenci Yatakhanelerinin Yenilenmesi
İlan Tarihi 11.01.2019
İhale K.No 2019/7971
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 4.02.2019 10:00:00
Son Teklif Tarihi 4.02.2019
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İhale Kayıt Numarası : 2019/7971

1-İdarenin
a) Adresi : HASAN EFENDI MAH. BATI GAZI BULVARI 67 09100 EFELER/AYDIN
b) Telefon ve faks numarası : 2562131166 - 2562122094
c) Elektronik Posta Adresi : aydin@gsb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
1 Adet Öğrenci Yatakhanelerinin Yenilenmesi Yapım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Aydın İli Kuşadası İlçesi Davutlar Mahallesi Efeler Gençlik Kampı
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Hasanefendi Mahallesi Batıgazi Bulvarı No:67 Efeler / AYDIN
b) Tarihi ve saati : 04.02.2019 - 10:00

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu, 
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri; 
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; 
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, 
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, 
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. 
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu, 
b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar. 
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı için ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.


4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin% 60 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 


4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

İhale Kurumu´nun Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ´inde (Resmi Gazete Sayısı:27961, Resmi Gazete Tarihi 11.06.2011) yer alan ve (B) ÜST YAPI (BİNA) İŞLERİ ana başlığı altında bulunan B/III. GRUP bina işleri

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisi veya Mimar Diplomalarıdır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

A. Değerlendirme “fiyat” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.

A.1. Fiyat Puanı (FP) (60 PUAN)

Fiyat puanlaması 60 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 60  puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; FP = (Fmin / F) x 60 formülü ile hesaplanacaktır.

Hesap sonucu bulunan FP (Fiyat Puanı) değeri virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.

Bu formülde;

FP: İsteklinin fiyat  puanı,

Fmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük  teklif fiyatı,

F: İsteklinin teklif ettiği fiyatı ifade eder.

A.2. Teknik Değer Nitelik Puanı (TDNP) (25 PUAN)

A.2.1 Teknik Değer Nitelik Puanı 25 puan

İsteklinin yükleniminde bulunarak ihale ilan tarihi itibariyle geriye doğru son 5 yıl içinde herhangi bir gecikme olmaksızın süresi içinde  tamamlayarak geçici kabulü ve kesin kabulü yapılan  ve yeterlik kriteri olarak teklif dosyasında sunulan iş deneyim belgesi dışında sunacağı B-III grubu binaları kapsamındaki  işlerine ait en fazla 1 (BİR) adet yüklenici iş bitirme belgesinin (Alt yüklenici iş bitirme kabul edilmeyecektir) (iş deneyim belgelerine ait inşaat ruhsatı , Geçici ve Kesin Kabul Tutanakları belge ekinde sunulacaktır)  Fore kazık zemin iyileştirme  iş sınıfı, iş bitirme belgesinde  yer almaması halinde ilgili iş bitirmenin hakkediş pursantaj dökümünün idarece  onaylı nüshasının ve ilgili kurum tarafından …..ikn nolu yapım işinde ….adet fore kazık uygulaması yapılmıştır. Yazılı üst yazı ile ihale dökümanına konulması yeterli olacaktır.  "Uygulanan yapı tekniği" kısmında belirtilen yapı inşaat alanlarının (m2) toplamı üzerinden;

Yapı İnşaat alanı (metrekare)                             PUAN

Toplam Alan  3250 metrekareye kadar                0 sıfır   

Toplam Alan  3251 - 4000 metrekare arası          5 beş

Toplam Alan  4001 -4750   metrekare arası          10 on

Toplam Alan  4751 m2 ve üzeri                             15 onbeş

Fore Kazık uygulamalı inşaat yapmak 100 adete kadar             0  puan

Fore Kazık uygulamalı inşaat yapmak 101 ve üzeri adete kadar          10  puan

 

 

EN

Yukarıdaki tabloda belirtilen puanlar verilecektir. Ara değerler için doğrusal orantı yapılacaktır. (Yapılan tüm hesaplarda bulunan değerler virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.) Puanlama yapılırken sadece isteklilerin teklifleri kapsamında sunacağı yüklenici İş Bitirme Belgeleri dikkate alınacaktır.

İsteklilerin sunmuş oldukları iş bitirme belgelerinde ortak olarak yer almaları durumunda tamamladıkları alanlar (m2) o iş ortaklığındaki ortaklıkları oranında dikkate alınacaktır.

İstekliklerin değerlendirmek üzere sunmuş oldukları iş deneyim belgesinin     B III gurubu iş deneyimi olması ve gecikme olmaksızın gününde geçici ve kesin kabulü yapılmış olması durumunda belirlenen kriter puanı  %100 olarak değerlendirilecektir.  

Değerlendirmeye esas sunulan iş deneyim belgelerine konu işin gecikerek tamamlanmış olması durumunda bu kritere ayrılan puanın %75 i verilecektir.

Kesin kabul süresi dolmuş olmasına rağmen  kesin kabulü yapılmamış işe ait iş deneyim belgeleri için bu kritere ayrılan puanın % 75 i verilecektir.

Sunulan iş deneyim belgelerine ait  inşaat alanı tespiti iş deneyim belgesi eki olarak sunulacak olan inşaat ruhsatında yazılı olan esas alınacaktır.

Sunulan İş deneyim Belgelerine ait taahhüt işlerinin zamanında bitirilip bitirilmediğinin tespiti Geçici Kabul Tutanağından tespit edilecektir.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde teknik değer nitelik puan hesabı her bir ortak için ayrı ayrı yapıldıktan sonra ortaklık oranı ile çarpılacaktır.

İstekliye ait teknik değer nitelik puanı ortakların ortaklık oranına göre değerlendirmeye alınacak puanlarının toplamı olacaktır.

İstekliler Teknik Değer Nitelik Puan hesaplamasında değerlendirilmesini istediği iş bitirme belgelerini ve bu iş bitirme belgelerini içeren tabloyu da teklifleri kapsamında sunacaktır.

Örnek:

Ortak                                                  Aldığı Puan                Değerlendirmeye alınacak puan

A Ortağı (Ortaklık oranı % 70)                   25                  25x0,70= 17,50 puan

B Ortağı (Ortaklık oranı % 30)                    8                    8x0,30= 2,40 puan

A&B iş ortaklığının teknik değer nitelik puanı 19,90 olarak hesaplanacaktır.

A.2.2 Finansal Güç Puanı (FGP) (15 Puan)

İsteklinin yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri üzerinden hesaplanan; belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oran (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar, hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir);

1,00 (eşit) ile 1,75 arasında ise           FGP= 0 tam puan,

1,76 (eşit) ile 2,00 arasında ise             FGP= 5 tam puan,

2.01 (eşit) ile 2,25 arasında ise           FGP= 10 tam puan,

2,26 (eşit)  ve üzeri ise                         FGP= 15 tam puan,

Finansal güç puanı isteklinin 2017  yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri ile hesaplanacaktır. 2017 yılı öncesi ne ait sunulan belgeler finansal güç puanı hesaplanmasında kabul edilmeyecektir. Yıl ortalaması alınarak bulunan değerler finansal güç puanı hesaplamasında kabul edilmeyecektir. 

İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini, ilgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form: KİK024.1/Y) finansal güç puanı hesabı için sunmaları gerekmektedir. 

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde finansal güç puan hesabı her bir ortak için ayrı ayrı yapıldıktan sonra ortaklık oranı ile çarpılacaktır. İstekliye ait finansal güç puanı ortakların ortaklık oranına göre değerlendirmeye alınacak puanlarının toplamı olacaktır. Puanlama yapılan tüm hesaplarda bulunan değerler virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.

Ortak                                                  Aldığı puan      Değerlendirmeye alınacak puan

A Ortağı (Ortaklık oranı % 70)                     15           15 x 0,70 = 10,5 puan

B Ortağı (Ortaklık oranı % 30)                      0             0 x 0,30 = 0,00 puan

A&B iş ortaklığının (FGP) finansal güç puanı 10,5 olarak hesaplanacaktır.

A.2.2 Fiyat Dışı Unsur Puanı;

Teknik Değer Nitelik Puanıdır.

FDUP= TDNP + FGP

A.3. Toplam Puan (TP)

Toplam Puan, Fiyat Puanı ile Fiyat Dışı Unsur Puanlarının toplamıdır.

TP= FP + FDUP

B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir.

 

 


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 1.000 TRY (Türk Lirası) karşılığı İhale doküman bedelinin yatırılması zorunludur. İhale dokümanı satış bedeli Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Aydın Ziraat Bankası Şubesindeki TR16 0001 0000 3339 6208 0650 02 Nolu Hesabına yatırılmasına müteakip, ihale Dökümanı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tesisler Şube Müdürlüğünden alınacaktır. adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.


Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
1-Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir. 2- İhale günü isteklilerce teklif ekinde verilmesi zorunlu olan evrakların "Belge Aslı İdarece Görülmüştür" onayları yapılmayacaktır. 3- İhale dokümanının İdareden en son satın alma tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma günü mesai sonuna kadardır.