İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Dsi 5.bölge Müdürlüğü- Ankara
İşin Adı Bolu 53 Şube Taşkın Ve Kurutma Tesisleri Onarımı 2,kısım
İlan Tarihi 18.01.2019
İhale K.No 2018/684686
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 13.02.2019 10:30:00
Son Teklif Tarihi 13.02.2019
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İhale Kayıt Numarası : 2018/684686

1-İdarenin
a) Adresi : Mustafa Kemal Mah. 2151/1 A Blok No:24 06520 Söğütözü ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3122197700 - 3122197571
c) Elektronik Posta Adresi : dsi5prjins@dsi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
283 m çift taraflı b.arme imalat ile mevcut duvar rehabilitasyonu ve yükseltme, 283 m taban kaplaması, 14 m ağırlık duvarı, 1 adet köprünün yıkılarak yerine b=5.8m L=6.0 betonarme menfez, 1 adet taban kuşağı ve tahkimat işlerinin yapılmasıdır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Bolu – Yeniçağa İlçesi Dereköy Karamanlar Mahallesi
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 100 (yüz) takvim günüdür.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İhsaniye Mah. Konuralp Cad. DSİ 53.Şube Müdürlüğü No:2 Merkez/BOLU
b) Tarihi ve saati : 13.02.2019 - 10:30

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 


4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Bu ihalede benzer iş olarak 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde yer alan AIX Grubu işler kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 29 uncu maddesi uyarınca, ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisliğidir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

A.Değerlendirme “Fiyat” ile “Kalite ve Teknik Değer Nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.

< >Fiyat puanlaması 60 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 60 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; FP = (Fmin / F) x 60 formülü ile hesaplanacaktır.

Hesap sonucu bulunan FP (Fiyat Puanı) değeri virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır. Bu formülde;

FP: İsteklinin Fiyat Puanı,

Fmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen En Düşük Teklif Fiyatı,

F: İsteklinin Teklif Ettiği Fiyatı ifade eder.

A.2.Kalite ve Teknik Değer Nitelik Puanı (KNP) (40 PUAN)

Geçerli teklif veren istekliler için yapılacak olan kalite nitelik puanlaması, 40 tam puan üzerinden yapılacak olup, puanlamada kullanılacak iş kalemleri tabloda gösterilmiştir. Puanlamada kullanılan her bir iş kalemi için isteklinin teklif ettiği fiyatın; isteklinin toplam teklif fiyatına olan oranı (Y) hesaplanacak ve bu orana göre tabloda belirtilen puanlar verilecektir. Yapılan tüm hesaplarda bulunan değerler virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.

Sıra No İş Kalemi/ Grubu No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması İsteklinin İş Kalemi İçin Teklif Ettiği Bedelin Toplam Teklif Bedeline (F) Oranı PUAN

1

A.01 Her cins zeminin kazılması ve kazıdan çıkan malzemenin depoya veya dolguya konulması (Kazı Nakli Dahil) % 2.00 (eşit) ve % 3.50 (eşit) aralığında veya bu değerlere eşit ise 1.5
2 A.02 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında idarenin talimatıyla brüt yada normal dizayn beton dökülmesi (beton nakli dahil) % 40,00 (eşit) ve % 51,00 (eşit) aralığında veya bu değerlere eşit ise 18
3 A.03 Her çapta nervürlü B.A. demiri bükülmesi ve yerine konulması (Demir nakli dahil) % 7,00 (eşit) ve % 8,10 (eşit) aralığında veya bu değerlere eşit ise 3
4 A.05 Düz veya eğik yüzeyli kalıp yapılması ( İskele yapılması dahil ) % 20,00 (eşit) ve % 32 (eşit) aralığında veya bu değerlere eşit ise 11.5
5 A.08 Hasır çeliğin hazırlanması temini ve yerine konulması ( Nakliye dahil ) % 4,80 (eşit) ve % 6,20 (eşit) aralığında veya bu değerlere eşit ise 2
6 A.11 Her türlü demirli demirsiz beton ile kagir inşaatın yıkılması ( Moloz nakli dahil ) % 1,00 (eşit) ve % 1,85 (eşit) aralığında veya bu değerlere eşit ise 1
7 A.13 Ocak moloz taşıyla istifli taş tahkimat ( Nakliye Dahil ) % 4,00 (eşit)ve % 8,00 (eşit) Aralığında veya bu değerlere eşit ise 3
      TOPLAM 40

 A.3. Toplam Puan (TP)

Toplam Puan, Fiyat Puanı ile Kalite Nitelik Puanlarının toplamıdır.

TP= FP + FDUP

< >Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir.

Düzenlemesi yapılmıştır.


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İhsaniye Mah. Konuralp Cad. DSİ 53.Şube Müdürlüğü No:2 Merkez/BOLU adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İhsaniye Mah. Konuralp Cad. DSİ 53.Şube Müdürlüğü No:2 Merkez/BOLU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.


Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
16.07.2015 tarih ve 29418 sayılı Resmi Gazete belirtildiği üzere; Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce ihale edilecek olan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğine göre (A) Alt yapı işleri grubundaki yapım ihalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.1.2. maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan "N" katsayısı "1,00" olarak belirlenmiştir.