İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Şube Müdürlüğü-elektromekanik Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü- Aydın
İşin Adı 21 Bölge Kapalı Sulama Sistemlerinde Hidrant Çıkışlarına Sayaç Takılması
İlan Tarihi 25.01.2019
İhale K.No 2018/700819
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 26.02.2019 10:00:00
Son Teklif Tarihi 26.02.2019
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İhale Kayıt Numarası : 2018/700819

1-İdarenin
a) Adresi : İZMİR YOLU 5. KM. 09020 AYDIN MERKEZ/AYDIN
b) Telefon ve faks numarası : 2562193920 - 2562193908
c) Elektronik Posta Adresi : tayfunaykurt@dsi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
1 adet . Hasanbeyler Göleti sulama şebekesinde mevcut olan hidrantların çıkışlarına ultrasonik sayaç montaj malzemeleri alımı, kablosuz sulama otomasyonun kurulması , gerekli yazılımların yapılması yapım işi 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Denizli-Hasanbeyler
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 250 (iki yüz elli) takvim günüdür.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : DSİ 21. Bölge Müdürlüğü İzmir Karayolu 5. km Kuyulu Mevkii 09020 Efeler/Aydın
b) Tarihi ve saati : 26.02.2019 - 10:00

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin% 60 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 


4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım işlerinde iş deneyimlerde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğ"de yer alan E - II. Grup işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Makine Mühendisi ve/veya Elk.Elektronik Mühendisi ve/veya Bilgisayar Mühendisi


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.

A.1. Teklif fiyatı puanlaması (TFP:55 PUAN)

“Teklif fiyatı puanlaması 55 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 55 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları;

 TFP = (TFmin x 55) / TF formülü ile hesaplanacaktır.

Bu formülde;

TFP: Teklif fiyat puanı, TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,

TF: İsteklinin teklif fiyatı, ifade eder.

A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması (KTP:45 PUAN)

A.2.1.İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik Puanı (İŞBTFNP) (40 PUAN)

İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik Puanlaması 40 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik Puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

SIRA NO

İŞ KALEMİ / İŞ GRUBU NO MİNİMUM TEKLİF ORANI (%) MAKSİMUM TEKLİF ORANI (%) PUAN

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

 

 

0,30

0,33

2,17

0,51

1,57

18,55

1,75

0,10

0,15

8,36

14,00

15,05

1,08

0,08

0,11

0,14

0,07

3,51

0,76

1,01

0,17

0,24

 

0,55

0,61

4,03

0,94

2,92

34,45

3,25

0,19

0,29

15,53

25,99

27,95

2,01

0,14

0,20

0,26

0,13

6,51

1,41

1,87

0,31

0,4500

 

0,50

0,50

4,00

1,00

1,00

7,00

3,00

0,50

0,50

2,00

6,00

6,00

2,00

0,50

0,50

0,50

0,50

2,00

0,50

0,50

0,50

0,50
                 TOPLAM 40,00

- Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen tutarların toplam tekliflerine oranının; her bir iş kalemi için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir.

- Teklif oranları hesaplanırken yuvarlama yapılmayacaktır.

- İsteklilerin teklif oranları, belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları dışında kalıyorsa o iş kalemleri/iş grupları için puan alamayacaklardır.

- İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik Puanı, her bir iş kalemi/iş grubu için verilen puanların toplamıdır.

A.2.2.Kalite Nitelik Puanı (KNP) (5 PUAN)

İsteklinin kurumumuza karşı yükleniminde bulunan ve ihale tarihi itibariyle geriye doğru son 10 yıl içinde fesih edilen veya son 5 yıl içinde devir ettiği yapım işi üzerinden puanlama yapılacaktır.

*Ortak girişimlerde tüm ortaklar değerlendirilecektir.

Fesih edilen veya devir edilen yapım işi sayısı

0          ise          5 Puan

1 ve üzeri           0 Puan

A.3. Toplam puan

Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.

TP = TFP + KTP +  KNP

B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir.

Not: (Toplam Puan, virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.)

 


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı DSİ 21. Bölge Müdürlüğü Elektromekanik Teçhizat Şube Müdürlüğü - AYDIN adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü DSİ 21. Bölge Müdürlüğü Elektromekanik Teçhizat Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.


Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.