İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü
İşin Adı Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü Karakışla, Ovacuma Ve Uluyayla Orman İşletme Şeflikleri Ekosistem Tabanlı Fonksiyonel Orman Amenajman Planı Yapımı
İlan Tarihi 30.01.2019
İhale K.No 2019/32816
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 22.02.2019 11:30:00
Son Teklif Tarihi 22.02.2019
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İKN : 2019/32816

1-İdarenin
a) Adı : ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-ZONGULDAK DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Tepebasi Mah. Kapuz Cad. 26 67030 Tepebaşı ZONGULDAK MERKEZ/ZONGULDAK
c) Telefon ve faks numarası : 3722532161 - 3722513301
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı : Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü Karakışla, Ovacuma ve Uluyayla Orman İşletme Şeflikleri Ekosistem Tabanlı Fonksiyonel Orman Amenajman Planı Yapımı
b) Niteliği, türü ve miktarı :
Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü Karakışla, Ovacuma ve Uluyayla Orman İşletme Şeflikleri Ekosistem Tabanlı Fonksiyonel Orman Amenajman planı ve haritaları yapımı (3 adet Plan)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü Karakışla, Ovacuma ve Uluyayla İşletme Şeflikleri Şeflik sınırları
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 10.06.2019, işin bitiş tarihi 13.12.2019
d) İşe başlama tarihi : 10.06.2019


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 22.02.2019 - 11:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Zonguldak Orman bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

İhale konusu danışmanlık hizmet alımı; 29/06/2006 tarihli ve 5531 sayılı "Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun" a göre yapıldığından; aday veya istekli Serbest Ormancılık Büro ve Şirketin; ihale konusu işin yerine getirilmesi için ilgili ihale yönetmeliğinde belirtilen(sicil, izin, ruhsat v.b) belgelerin karşılığı ve ihale tarihinde büro ve şirketin faal olduğunu gösteren, 5531 Sayılı Kanunun 4. ve 5. Maddelerindeki Orman Mühendisliği konularına ait ihaleli işler için düzenlenen orman mühendisleri odasından alınmış "Serbest Ormancılık/Orman Ürünleri/Büro ve Şirketi Oda Tescil ve 5531 Sayılı Kanuna Ait Mesleki Faaliyet İhale Yetkinlik Belgesi"


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler .

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamuya ve Özel sektöre yapılmış; Ormancılık faaliyetleri ile ilgili, envanter, ölçüm ve haritalandırmaya dayalı her türlü plan ve proje yapımı işleri5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Mühendislik Hizmetleri / 0,78
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.