İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü(tpao) Tedarik Ve Lojistik Daire Başkanlığı- Ankara
İşin Adı Tpao Batman Bölge Müdürlüğü 2019 Yılı Sahalarda Muhtelif İşlerin Yapılması İşi
İlan Tarihi 05.02.2019
İhale K.No 2019/42547
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 21.02.2019 14:30:00
Son Teklif Tarihi 21.02.2019
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İhale Kayıt Numarası : 2019/42547

1-İdarenin
a) Adresi : Söğütözü Mah. 2180. Cad. No.10 06530 Söğütözü ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3122072000 - 3122869073
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@tp.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Kaya kazısı 21500 m3 , C25 hazır beton 1521 m3 , inşaat demiri:78 ton, Stabilize:25000 ton , Alt temel malzemesi:10700 ton , Blokaj 5000 ton, Nakliye: 40700 ton
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : TPAO Batman Bölge Müdürlüğü?ne bağlı Sahalar, İle Gerektiğinde Merkez Tesisler Olmak Üzere Batman, Diyarbakır, Mardin, Siirt , Şırnak Vs. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki İllerdir
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 250 (iki yüz elli) takvim günüdür.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğü ? Tedarik ve Lojistik Daire Başkanlığı İhale Salonu Söğütözü Mahallesi 2180.Cadde No:10 06100 Çankaya / ANKARA
b) Tarihi ve saati : 21.02.2019 - 14:30

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 75 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 


4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

27.04.2016 Tarih Ve 29696 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yapım İşlerinde İş Deneyim Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair tebliğde belirtilen  A / V Grubu İşler ve benzer iş grupları tebliğinin 2.7 maddesi gereği listede bulunan hiçbir gruba dahil olmadığının tespiti sonucu, Benzer işler kapsamında  Sondaj Çalışmalarına yönelik  Lokasyon  Betonu yapımına ait  İşler ,Saha Betonu Yapım İşleri, Harfiyat Dahil lokasyon yapımına ait  İşleri ve Mut - Pit  Kapatılması işlerine ait  yapım işi ihalesi  kapsamındaki iş deneyim belgeleri Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisi ve Mimarlar: İdareye iş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak sureti ile ihaleye girecek olan İnşaat Mühendisi ve Mimarlar için Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48. maddesi uyarınca diploma ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılacaktır


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

A.Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.

A.1. Teklif fiyatı puanlaması

Teklif fiyatı puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 50 puan alacak olup,

diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 50) / TF formülü ile hesaplanacaktır.

Bu formülde;

TP: Teklif puanı,

TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,

TF: İsteklinin teklif fiyatı,

ifade eder.

A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması

Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait

SIRA NO İŞ KALEMİ / İŞ GRUBU NO MİN TEKLİF ORANI (%) MAX TEKLİF ORANI (%) PUAN
1 ÖBF-1 4,01 6,02 2
2 ÖBF-2 2,33 3,49 2
3 ÖBF-3 12,16 18,24 7
4 ÖBF-4 7,74 11,61 4
5 ÖBF-5 0,93 1,4 1
6 ÖBF-6 4,25 6,38 2
7 ÖBF-7 4,25 6,38 2
8 ÖBF-8 1,75 2,62 2
9 ÖBF-9 0,91 1,36 1
10 ÖBF-11 2,37 3,55 2
11 ÖBF-12 2,37 3,55 2
12 ÖBF-13 9,47 14,21 5
13 ÖBF-14 8,73 13,09 5
14 ÖBF-15 1,16 1,75 1
15 ÖBF-16 3,74 5,6 2
16 ÖBF-21 1,05 1,57 1
17 ÖBF-23 1,82 2,73 1
18 ÖBF-25 1,75 2,62 1
19 ÖBF-28 0,96 1,44 1
20 ÖBF-31 2,04 3,05 2
21 GRUP1 1,49 2,24 1
22 GRUP2 4,72 7,1 3
TOPLAM       50

*İş Grubu 1’i oluşturan iş kalemleri: ÖBF-10, 18,19, 20 ve 24

*İş Grubu 2’yi oluşturan iş kalemleri: ÖBF-17, 22, 26, 27, 29 ve 30

A.2.1. Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen tutarların toplam tekliflerine oranının; her bir iş kalemi için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir.

A.2.2. İş grupları için ise o iş grubunda yer alan her bir iş kalemi için verilen teklif tutarlarının toplamının toplam tekliflerine oranının her bir iş grubu için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dahil) kalması durumunda her bir iş grubu için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir.

A.2.3. Teklif oranları hesaplanırken yuvarlama yapılmayacaktır.

A.2.4. İsteklilerin teklif oranları, belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları dışında kalıyorsa o iş kalemleri/iş grupları için puan alamayacaklardır.

A.2.5. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi/iş grubu için verilen puanların toplamıdır.

A.3. Toplam puan

Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.

A.4. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli

Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli;

FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır.

Bu formülde;

FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli,

ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli,

TTP: İsteklinin toplam puanı, ifade eder.

B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir.


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500 TRY (Türk Lirası) karşılığı TPAO Genel Müdürlüğü 6. kat 617 numaralı oda adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TP GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / GELEN EVRAK SERVİSİ ( Söğütözü Mah. 2180. Cadde No : 10 06100 Çankaya / ANKARA) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.


Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.