İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü
İşin Adı Eski Eser Yapının 45 (Kırkbeş) Yıl Süreyle Restorasyon Karşılığı Kiralama Ve İşletme İhalesi İşi
İlan Tarihi İSTİHBARAT
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 28.02.2019 11:00:00
Son Teklif Tarihi 28.02.2019
Düzeltilen Maddeler
Detay İSTANBUL VAKIFLAR 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN
RESTORASYON KARŞILIĞI UZUN SÜRELİ KİRALAMA VE İŞLETME İŞİNE AİT İLAN
 
İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Kuzguncuk Mahallesi, Yakup Sokağında bulunan, mülkiyeti Raif İsmail Paşa Vakfına ait olan, 563 Ada, 16 parsel sayılı, 93,65 m² yüzölçümlü, ‘bahçeli kargir ev’ vasıflı taşınmazın Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiraya Verilmesi İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğe göre 45 (Kırkbeş) yıllığına restorasyon karşılığı kira ve işletme ihalesine çıkartılmıştır.
 

İLİ İstanbul
İLÇESİ Üsküdar
MAHALLESİ Kuzguncuk
SOKAK/ CADDE Yakup Sokak
YÜZÖLÇÜMÜ 93,65 m²
PAFTA NO. 112
ADA NO. 563
PARSEL NO. 16
GENEL MÜDÜRLÜK MECLİS KARARI TARİH VE SAYISI 30/07/2018- 400/352
İHALE USULÜ Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiraya Verilmesi İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 25. maddesine göre Açık Teklif usulü ile (artırma ihalesi)
İŞİN NEVİ VE NİTELİĞİ Eski Eser yapının 45 (Kırkbeş) yıl süreyle Restorasyon Karşılığı Kiralama ve İşletme ihalesi işi.
İŞİN TAHMİNİ
BEDELİ
371.868,17TL (ÜçyüzyetmişbirbinsekizyüzaltmışsekizTürkLirasıOnyediKuruş) 
(Tahmin edilen bedel, restorasyon veya onarım bedeli olup; varsa proje, çevre düzenleme, yıkım maliyeti vb. tüm maliyetleri de kapsar.)
GEÇİCİ TEMİNAT 11.156,05 TL (OnbirbinyüzellialtıbinTürkLirasıBeşKuruş) 
(Bu bedel muhammen bedelin %3 ‘üdür.)
İHALE TARİH VE SAATİ 28/02/2019- 11:00

Yeterlilik I-Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaz, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Genel Müdürlük Meclis Kararının 30/07/2018 tarih ve 400/352 sayılı Kararı ve Bölge Müdürlük Makamının 19/09/2018 tarih ve 132816 sayılı ihale onay belgesinde belirtilen şartlar çerçevesinde;
 
1)İşin süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden başlatılmak üzere;
      a) Sözleşme süresinin toplam 45 (Kırkbeş) yıl olması,
      b) Kira bedellerinin; İlk 3 yılın aylık kirası 600,00-TL(AltıyüzTürkLirası), 4. yılın aylık kirasının 1.000,00-TL(BinTürkLirası) olması, 5. yıldan işin (45. yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin ÜFE (Oniki Aylık Ortalamalara Göre Değişim (%) Oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedelin aylık kira bedeli olarak alınması,
 
2) İmar durumu gereği vb. nedenlerle oluşabilecek brüt inşaat alanı metrekaresinde büyüme olması durumunda yeniden değerlendirme yapılması, bu durumunda aylık kira gelirlerinin aynı oranda arttırılarak yeniden belirlenmesi, belirlenecek yeni bedelin ihalede belirlenen kira bedelinin altına düşürülmemesi, brüt inşaat alanı metrekaresinde zorunlu nedenlerle azalma öngören bir değişiklik olması halinde ise, sözleşmeye esas kira bedellerinde bir değişiklik yapılmaması, ancak söz konusu azalma, toplam parametre miktarının %25’i veya daha yüksek bir oranda olması durumunda, tarafların karşılıklı anlaşmak suretiyle sözleşmeyi sonlandırabilmesi,
3) Yer teslim tarihinden itibaren 3(üç) yıl içerisinde, vakıf kültür varlığının restorasyon veya onarıma hazır hale getirilerek, terk ve diğer imar işlemlerinin yapılması, rölöve, restitüsyon, restorasyon, elektrik, mekanik, statik vb. gerekli tüm projelerin hazırlanması ve proje bedellerinin işin yüklenicisi tarafından karşılanması, zemin etütlerinin yapılması, teknik raporların alınması ve bu işler için gerekli her türlü izin ve onayın ilgili kurum ve kuruluşlardan alınması, onay gereği yapılacak her türlü imalat, iş ve işlemin yürütülerek restorasyonun bitirilmesi, bu süre içerisinde restorasyonun bitirilmemesi durumunda yapılan sözleşmenin fesih hakkının saklı tutulması, fesih halinde ödenen kira ve yatırılan teminatın İdaremize irat kaydedilmesi,
4) Taşınmazın, ekspertiz raporunda belirlenen konut fonksiyonuna göre restorasyonun yapılması, fonksiyonunun değiştirilerek Koruma Kurulunca onaylatılması halinde ise kira bedelinin yeniden değerlendirme yapılarak belirlenmesi, yeni tespit edilecek kira bedelinin ihalede belirlenen kira bedelinin altına düşürülmemesi,
 

5) Restorasyon veya onarımın yapılacağı yerde her ne şekilde olursa olsun, proje veya ihale konusu iş dahilinde olmayan herhangi bir yapı, baraka veya başkaca bir unsur varsa; yüklenicinin gerekli izinleri alarak bunları yıkıp inşaat sahasını bila bedel boş hale getirmekle sorumlu olması, yıkılan bina, baraka veya tesisten elde edilecek malzemelerin restorasyonda kullanılmaması, yıkımdan çıkacak enkazın yükleniciye ait olması,
6) 3194 sayılı kanuna göre, (önceden DOP kesintisi yapılmamış) taşınmazdan kamuya terk edilmesi gereken kısmın istikamet rölövesinde gösterilmesi halinde, %40’a kadar olan kısmın bedelsiz terk edilmesi, terk oranının %40’ın üzerinde olması halinde ise, aşan kısmın bedelinin rayiç değer üzerinden hesaplaması yapılarak yükleniciden defaten tahsil edilmesi,
7) Tescilli eski eser binanın restorasyonu tamamlanmadan (kısmi) kullanıma açılmaması
8) Restorasyon veya Onarım süresi dolmadan restorasyonun/onarımın tamamlanarak Vakıf Kültür Varlığının kullanıma açılması halinde ise yüklenici taşınmazın işletmesini başlatabilmesine, bu durumda gerek sözleşme süresinde gerekse kira miktarları ile ödeme planında herhangi bir değişiklik yapılmaması,

9) İşletme süresi sonrasında (45 yılın sonunda) yapıların çalışır, bakımlı ve kullanılabilir şekilde hiçbir hak ve bedel talebinde bulunulmadan İdaremize teslim edilmesi,
Şartlarıyla, konut fonksiyonunda kullanılmak üzere 45 yıl süreyle Restorasyon Karşılığı Kiralama ve İşletmesi ihalesine konulmuştur.
II- İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının (-1).katında toplanacak olan İhale Komisyonunca yapılacaktır.

III- İstekliler İhale Şartnamesini, mesai saatleri içerisinde 08:30-12:30 ve 13.00-17:00 saatleri arasında Selamiali Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No.10 Üsküdar/İSTANBUL adresinde bulunan İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü hizmet binasının 3. katındaki İhale - Kalem Bürosunda görülebilir.

IV- İhaleye katılabilmek için istenilen belgeler; İstekliler örneğine göre hazırlayacakları teklifleri ile aşağıda dış zarf içerisinde istenilen belgeleri yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Selamiali Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No.10 Üsküdar/İSTANBUL adresinde bulunan İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü hizmet binasının 3. katındaki İhale - Kalem Bürosuna vermeleri gerekmektedir.

 Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir. 
İstekli tarafından imzalanan ve kaşelenen örneğe uygun teklif mektubunu içeren (Ek:8). İç zarf ile birlikte ; 
a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1),
b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,
b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
b.2. Tüzel kişi olması halinde,  mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
c.1. Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
c.2. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
e) Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz,
f)İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim Beyannamesi(Ek:3)
g) Tahmin edilen bedelin %50'a kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun banka referans mektubu (Ek:4) (Banka referans mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- düzenlenmiş olması gerekmektedir.)
h) Tahmin edilen bedelin %50'den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış "(A) veya (D) grubu müteahhitlik karnesi (Mimar olup (B) grubu karnesi olanlar; karnelerindeki yazılı tutarın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı katsayılarıyla güncellenen değerinin 1/2'sini aşmayan büyüklükteki ihalelere katılabilirler) veya son 15 yıl içerisinde restorasyon veya onarım işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi,
İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir.
h.1. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi,
h.2. Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide karşı taşeron olarak (idarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde idarenin onayına haiz noter tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi,
h.3. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesi,
İsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iştigal konuları arasında restorasyon/onarım işlerinin bulunmaması halinde; işi (restorasyonu/onarımı) şartnamenin 27. maddesinde belirtilen şartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun Alt Yüklenici Taahhütnamesi (Ek:5). (Alt yükleniciler için; İdaremiz ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan ihalelere katılmaktan yasaklı olmama şartı aranır. İhalenin alt yüklenici kullanacak istekli üzerinde kalması halinde; kullanılacak alt yüklenicilerin listesi, alt yüklenicilere ilişkin belgeler ve İdarece onaylanacak alt yüklenici(ler) ile yüklenici arasında yapılacak noter onaylı sözleşmenin bir sureti, iş bu şartnamenin 27.3. ve sözleşmenin 10.6 maddesinde öngörülen sürelerde İdareye teslim edilir.

ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge,
i) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması,
j) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu (Ek:6),
k) İhale dokümanının satışı yapılmayacaktır.
l)İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme Formu (Ek:7)
Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır.

V) Şartnamenin 9.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. (Daha önce İdaremize kat karşılığı, yapım karşılığı ve restorasyon karşılığı uzun süreli kiralama modellerine göre iş yapıp,  ihalelere katılmaktan geçici yasaklama kararı alınanlar bu ihaleye giremeyecektir).
VI- İhaleye katılabilmek için; İhale Şartnamesinin 11.nci maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 12.nci maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3.katındaki Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürlüğü İhale Kalem Bürosuna vermeleri gerekmektedir.  
VII- İsteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan istekli/isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir.
VIII- Teklif dosyası, İstanbul Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası, 3.Kat, Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürlüğü İhale Kalem Bürosuna verilecek olup, dosyalar İdareye verildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
IX- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
X- Bu işe ait ilan bedelleri defaten İdaremize sözleşme yapılmadan önce yatırılacaktır.
XI- İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
TEL        : 0216 695 21 00-(7220-7234)                                                                            
FAKS      : 0216 695 21 30               
E-MAİL  :istanbul2@vgm.gov.tr.  İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr