İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü
İşin Adı Tehlikeli Atık Hizmet Alımı - Çevre Yönetim Danışmanlık Hizmet Alımı - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmet Alımı
İlan Tarihi 11.02.2019
İhale K.No 2019/53254
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 6.03.2019 10:00:00
Son Teklif Tarihi 6.03.2019
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İKN : 2019/53254

1-İdarenin
a) Adı : İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : YAYLA MAHALLESI ÖMERKARAHASAN SOKAK NO:6 67100 ZONGULDAK MERKEZ/ZONGULDAK
c) Telefon ve faks numarası : 3722534607 - 3722533826
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı : TEHLİKELİ ATIK HİZMET ALIMI - ÇEVRE YÖNETİM DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI - TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI HİZMET ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı :
24 aylık, 128.775 kg Tehlikeli Atık Hizmet Alımı - 24 aylık 7 sağlık tesisi Çevre Yönetim Danışmanlık Hizmet Alımı - 24 aylık 8 sağlık tesisi Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmet Alımı 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : TEHLİKELİ ATIK HİZMET ALIMI için; Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü (Halk Sağlığı Laboratuvarı (Terakki Mah. Hastane Sok. Merkez / Zonguldak)) - Alaplı Devlet Hastanesi (Yeni siteler Mah.Hastane Sok No:13 Alaplı / ZONGULDAK) - Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi (Meşrutiyet Mah.Huzur Sok. No:10 Merkez/ZONGULDAK) - Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi (Tepebaşı Mahallesi Değirmenbaşı Sokak No:145 Rüzgarlımeşe /ZONGULDAK) - Zonguldak Uzunmehmet Gögüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi ( Mithatpaşa Mah. Sağlık Sok: No:35 Merkez/ZONGULDAK) - Çaycuma Devlet Hastanesi (Çay Mahallesi, Topbaşı Mevki Çaycuma /ZONGULDAK) - Devrek Devlet Hastanesi (Ankara Asfaltı Üzeri İsmetpaşa Mah. No:84 Devrek/ZONGULDAK) - Gökçebey İlçe Devlet Hastanesi (Yeni Mahalle İstasyon Caddesi No:60 Polis Karakolu Karşısı Gökçebey- ZONGULDAK) - Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi (Ömerli Mah. Kaynarca Cad. No:309 Kdz. Ereğli/ZONGULDAK) - Zonguldak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No:64 Merkez / ZONGULDAK) - Kdz. Ereğli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (Kavaklık Mah. Devrek Yolu Cad. No:72 Kdz. Ereğli / ZONGULDAK) ÇEVRE YÖNETİM DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI için; Alaplı Devlet Hastanesi (Yeni siteler Mah.Hastane Sok No:13 Alaplı / ZONGULDAK) - Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi (Meşrutiyet Mah.Huzur Sok. No:10 Merkez/ZONGULDAK) - Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi (Tepebaşı Mahallesi Değirmenbaşı Sokak No:145 Rüzgarlımeşe /ZONGULDAK) - Zonguldak Uzunmehmet Gögüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi ( Mithatpaşa Mah. Sağlık Sok: No:35 Merkez/ZONGULDAK) - Çaycuma Devlet Hastanesi (Çay Mahallesi, Topbaşı Mevki Çaycuma /ZONGULDAK) - Devrek Devlet Hastanesi (Ankara Asfaltı Üzeri İsmetpaşa Mah. No:84 Devrek/ZONGULDAK) - Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi (Ömerli Mah. Kaynarca Cad. No:309 Kdz. Ereğli/ZONGULDAK) TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI HİZMET ALIMI için; Alaplı Devlet Hastanesi (Yeni siteler Mah.Hastane Sok No:13 Alaplı / ZONGULDAK) - Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi (Meşrutiyet Mah.Huzur Sok. No:10 Merkez/ZONGULDAK) - Çaycuma Devlet Hastanesi (Çay Mahallesi, Topbaşı Mevki Çaycuma /ZONGULDAK) - Devrek Devlet Hastanesi (Ankara Asfaltı Üzeri İsmetpaşa Mah. No:84 Devrek/ZONGULDAK) - Gökçebey İlçe Devlet Hastanesi (Yeni Mahalle İstasyon Caddesi No:60 Polis Karakolu Karşısı Gökçebey- ZONGULDAK) - Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi (Ömerli Mah. Kaynarca Cad. No:309 Kdz. Ereğli/ZONGULDAK) - Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi (Tepebaşı Mahallesi Değirmenbaşı Sokak No:145 Rüzgarlımeşe /ZONGULDAK)- Zonguldak Uzunmehmet Gögüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi ( Mithatpaşa Mah. Sağlık Sok: No:35 Merkez/ZONGULDAK)
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 01.04.2019, işin bitiş tarihi 31.03.2021
d) İşe başlama tarihi : 01.04.2019


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 06.03.2019 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Odası (Yayla Mah. Ömer Karahasan Sok. No: 6 67100 Merkez / ZONGULDAK )

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

I.Kısım İçin ; 

a)    İstekliler, sağlık tesislerimizin faaliyetlerinden kaynaklanan tüm tehlikeli atıkları kapsamında; Çevre ve Şehircilik Bakanlığından verilmiş olan Geri Kazanım/Bertaraf tesisi ve/veya Ara Depolama Tesisi  lisansı belgesini ihale dosyasında sunacaktır.

b)    İstekli firma ara depolama lisansına sahip ise geri kazanım ve bertaraf merkezleri ile yapmış olduğu sözleşmeleri belgelemeli ve bu belgeyi ihale dosyasında sunacaktır.

c)    Çevre ve Şehircilik Müdürlüklerinden tehlikeli atık taşıyan firmalar için lisans belgesi ve taşıma yapılacak her bir araç için alınmış tehlikeli atık taşıma lisans belgesisi ve araçlara ait T.C. Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü Yetki Belgesini ihale dosyasında  sunacaktır.

II.Kısım İçin ;

a) İstekliler, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünden almış olduğu Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesiihale dosyasında sunacaktır.

b) İstekliler, Çevre Görevli belgesini ihale dosyasında sunacaktır.

III.Kısım İçin;

a) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan (UDHB) alınmış Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu (TMDGK) yetki belgesini ihale dosyasında sunacaktır.

b) TMGDK, kurulduğu UDHB Bölge Müdürlüğü yetki alanı dışında hizmet veriyorsa, Bolu UDHB bölgesinde şube açtığına dair belgeyi ihale dosyasında sunacaktır.

c) TMGDK, sağlık tesislerine görevlendireceği TMGD’ler için EK-4’deki formata uygun kimlik belgelerini belgeyi ihale dosyasında sunacaktır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

I. Kısım için; Kamu veya Özel Sektörde  Tehlikeli Atıkların Toplanması, Geri Kazanım/Bertaraf Edilmesi ve/veya Ara Depolanması işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
II. Kısım için Kamu veya Özel kuruluşlarda Çevre Danışmanlık Hizmeti vermiş olması işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

III. Kısım için Kamu veya Özel kuruluşlarda Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlık Hizmeti vermiş olması işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.