İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Dsi 3. Bölge Müdürlüğü- Eskişehir
İşin Adı Dsi 3.bölge Tesisleri Onarımı 2.kısım
İlan Tarihi 12.02.2019
İhale K.No 2019/54116
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 28.02.2019 10:30:00
Son Teklif Tarihi 28.02.2019
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İhale Kayıt Numarası : 2019/54116

1-İdarenin
a) Adresi : Kırmızıtoprak Mahallesi Taşköprü Caddesi, DSİ Sok. No:2 26020 ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR
b) Telefon ve faks numarası : 2222111392 - 2222111362
c) Elektronik Posta Adresi : dsi3@dsi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
DSİ 3. Bölge Müdürlüğünün hizmet binalarının bakım onarımının yapılması. (Toplam 203 iş kalemi)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : DSİ 3. Bölge Müdürlüğüne ait Kırmızıtoprak Mahallesi Taşköprü Caddesi üzerinde bulunan bölge yerleşkesi
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : DSİ 3. Bölge 31. Şube Müdürlüğü Kırmızıtoprak Mahallesi Taşköprü Caddesi, DSİ Sok. No:2 26020 - ODUNPAZARI / ESKİŞEHİR
b) Tarihi ve saati : 28.02.2019 - 10:30

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin% 90 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 


4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

(B) ÜST YAPI   III.GRUP BİNA İŞLERİ  

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İş Deneyim Belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olan İnşaat Mühendisleri, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48. Maddesinin 8. Bendi uyarınca ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

A. Değerlendirme fiyat ile birlikte fiyat dışındaki unsurlardan kalite ve teknik değer dikkate alınarak belirlenecektir.

A.1. TEKLİF FİYAT PUANI (TFP) (60 PUAN)

Fiyat puanlaması 60 tam puan üzerinden yapılacaktır. Aşırı Düşük Teklif Sorgulanmasından sonra geçerli en düşük  teklif fiyatın sahibi istekli 60 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TFP = (Fmin / F) x 60 formülü ile hesaplanacaktır. Hesap sonucu bulunan TFP (Teklif Fiyat Puanı) değeri virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır. Bu formülde;

TFP: İsteklinin Teklif fiyat  puanı,

Fmin: Aşırı Düşük Teklif Sorgulanmasından sonra geçerli en düşük  teklif fiyatı,

F: İsteklinin teklif ettiği fiyatı ifade eder.

 A.2. KALİTE VE TEKNİK DEĞER NİTELİK PUANI  (KTP) (40 PUAN)

Geçerli teklif veren istekliler için yapılacak olan  kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 40 tam puan üzerinden yapılacak olup, puanlamada kullanılacak iş kalemleri ve  iş gruplarının toplam imalat içerisindeki max. ve min. %  oranları Tabloda belirtilmiştir.  Puanlamada kullanılan her bir iş kalemi ve iş grubu için isteklinin teklif ettiği  fiyatın; isteklinin toplam teklif fiyatına olan oranı (Y)  hesaplanıp, bu oranların idarenin belirlediği max. ve min. teklif  oranları arasında kalması şartıyla (minimum ve maksimum oranlar dahil)  tabloda belirtilen puanlar verilecektir. İsteklinin oranları (Y), İdarenin idari şartnamede sunmuş olduğu oranlar arasında kalmaz ise istekli o iş kalemi veya iş grubundan puan alamayacaktır. Minimum (%) ve Maximum (%) teklif oranları belirlenirken bulunan değerler virgülden sonra en yakın üç ondalık  basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.

Kalite ve teknik değer nitelik puanlama açıklaması:

Y (% oran) = (İş kalemi için teklif edilen bedel/F) x 100

F: İsteklinin teklif ettiği toplam fiyatı ifade eder.

Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 40 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir;

İş Kalemi No İş Kalemi Adı Minimum Teklif Oranı (%) Maksimum Teklif Oranı (%) Puanı
İBF-4 Suya dayanıklı alçı duvar levhaları ile mevcut iskeletli askı sisteme asma tavan kaplama yapılması (12,5mm tek kat alçı duvar levhası ile)  0,335 0,504 0,20
İBF-5 Çimento harçlı kargir ve horasan inşaatın, her cins demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması 0,766 1,149 0,40
İBF-6 Her türlü sıva, seramik fayans kaplama, her türlü kaplama, dolap, kapı ve pencere, her türlü asma tavan sökülmesi  0,849 1,274 0,45
İBF-7 Her türlü demir imalatın (kapı, pencere, camekan, korkuluk, parmaklık, sac kapı kasası vb.),  ısıtma ve havalandırma ünitesi, iklimlendirme kanalları, boru gibi tesisat malzemelerinin kaynakla veya herhangi bir yöntemle sökülerek uzaklaştırılması   0,526 0,789 0,30
İBF-8 Laminat parke döşeme kaplaması yapılması (AC4 Sınıf 32) (süpürgelik dâhil) 1,088 1,633 0,60
İBF-9 30x30 cm ebadında 0,50 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) delikli alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) oturmalı sistem asma tavan yapılması  0,333 0,501 0,20
İBF-10 Elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması 3,514 5,272 1,80
İBF-11 Elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımlı alüminyum otomatik çift yönlü açılır kapı imalatı yapılması ve yerine konulması 2,337 3,506 1,30
İBF-12 Alüminyumdan panjur  0,745 1,118 0,40
İBF-13 İnce sıva, alçı sıvalı vb. yüzeyler üzerine her kalınlıkta saten alçı kaplama yapılması  1,245 1,868 0,70
İBF-14 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında betonarme betonu 0,285 0,429 0,15
İBF-17 İdarece istenilen kalınlıkta techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) 0,348 0,522 0,20
İBF-19 Çimento esaslı polimer modifiyeli iki bileşenli kullanıma hazır yalıtım harcı ile 2 kat halinde toplam 1.5 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması 1,162 1,744 0,60
İBF-20 Paslanmaz çelik konstrüksiyonlu, 6 mm lamine temperli kumlamalı opak cam bölmeli merdiven korkuluğu ve ahşap küpeşte yapılması  0,304 0,457 0,15
İBF-21 Ø 8 - Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması 0,413 0,620 0,25
İBF-22 Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması 0,335 0,504 0,20
İBF-23 5 cm kalınlığında XPS ile ısı izolasyonu yapılması, 5 cm kalınlığında koruyucu tesviye betonu yapılması, 2 mm kalınlığında LDPE esaslı jeomembran ile su izolasyonu yapılması, 10 ile 5 cm arasında değişen eğim betonu dökülmesi 1,253 1,880 0,70
İBF-24 Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması 0,702 1,054 0,35
İBF-26 Duvar yüzeylerine astar uygulanarak, iki kat silikonlu ipekmat boya yapılması, tavan yüzeylerinin 2 kat boyanması (iç cephe) 1,442 2,164 0,75
İBF-27 İdarece Verilen ( Sadece Karo ) (30x30 cm) veya (33x33 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)  1,550 2,326 0,80
İBF-28 (30x30 cm) veya (33x33 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)  0,212 0,319 0,15
İBF-30 (20x60 cm) veya (30x60 cm) veya (33x60 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) 4,505 6,758 2,50
İBF-32 30x60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, parlak, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) 1,116 1,674 0,60
İBF-33 3 cm kalınlığında bej renkli mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (3cmx30-40-50 cm x serbest boy) (honlu veya cilalı)) 0,502 0,754 0,25
İBF-34 Bej renkli mermer levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3 cm, İdarece belirlenecek koyu renkli mermer ile rıht 2 cm kalınlığında, honlu veya cilalı) 0,371 0,558 0,20
İBF-35 3 cm kalınlığında bej renkli mermer levha ile iç denizlik yapılması ( tek parça serbest boy, honlu veya cilalı) 0,234 0,351 0,15
İBF-36 3 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile dış denizlik veya parapet yapılması (tek parça serbest boy, honlu veya cilalı) 0,248 0,372 0,15
İBF-37 200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç – dış cephe veya tavan sıvası) 0,667 1,001 0,35
İBF-38 Beton, tuğla duvar vb. yüzeylere perlitli sıva ve saten alçı kaplama yapılması 0,190 0,286 0,15
İBF-40 Her kalınlıkta 250 doz tesviye betonu yapılması  0,788 1,183 0,40
İBF-41 Kartonpiyer Alçısı İle Kartonpiyer ve Farba Yapılması 0,228 0,343 0,15
İBF-42 3 cm koyu renkli granit tezgâh üstü kaplaması yapılması 0,254 0,382 0,15
İBF-43 3 cm kalınlığında bej renkli mermer plaka ile hilton tipi lavabo ve tezgah yapımı 1,259 1,890 0,70
İBF-44 13 mm. kompact laminat ile bölme panosu veya kapı yapılması 0,459 0,689 0,25
İBF-45 Gergi (barisol) tavan yapılması   0,351 0,527 0,20
İBF-46 Cam tekstil duvar kaplaması yapılması 0,456 0,685 0,25
İBF-47 Ahşap Lake Kapı Yapılması ve Montajı ( Her Ebatta ) 1,522 2,284 0,80
İBF-48 Ahşap Kompozit Kapı ( Her Ebatta ) 2,343 3,515 1,30
İBF-49 Laminant kaplamalı mutfak dolabı yapılması 0,231 0,347 0,15
İBF-50 Dekoratif Duvar Kaplaması Yapılması 0,210 0,316 0,15
İBF-51 Temperli camlı duşakabin yapılması 1,200 1,801 0,60
İBF-52 55 mm  Çapında Gün Işığı Tüpü Aydınlatma Sistemi 1,874 2,812 1,15
İBF-53 Komidin Yapılması 0,648 0,972 0,35
İBF-54 Gardolap Yapılması 2,400 3,601 1,30
İBF-55 Karyola Başlığı Yapılması 0,960 1,440 0,50
İBF-56 TV Konsolu, Mini Bar Dolabı, Valizlik Yapılması ( Suit Oda ) 0,979 1,469 0,50
İBF-57 TV Konsolu, Mini Bar Dolabı, Valizlik Yapılması ( Normal Oda ) 1,747 2,621 1,00
EBF-1 Etanj Normal sorti 0,200 0,301 0,15
EBF-2 Etanj Komütatör sorti 0,268 0,403 0,15
EBF-5 Etanj Priz sortisi 0,359 0,539 0,20
EBF-6 Halogenfree kablo ile güvenlik hattı normal sorti 0,429 0,644 0,25
EBF-7 Halogenfree kablo ile güvenlik hattı komutator sorti 0,347 0,522 0,20
EBF-8 Halogenfree kablo ile güvenlik hattı vavien sorti 0,698 1,047 0,35
EBF-9 Halogenfree kablo ile güvenlik hattı paralel sorti 0,339 0,509 0,20
EBF-10 Halogenfree kablo ile güvenlik hattı priz sortisi 1,376 2,065 0,75
EBF-20 3 saat süreli, çift yüzlü sürekli yanan acil durum yönlendirme armatürü (floresan lambalı) 0,344 0,517 0,20
EBF-22 LED  PROJEKTÖR Işık akısı en az 8500 lm, tüketim değeri en fazla 100 w olan 0,228 0,343 0,15
EBF-23 LED  PROJEKTÖR Işık akısı en az 12750 lm, tüketim değeri en fazla 150 w olan 0,296 0,445 0,15
EBF-26 LED Endirek Aydınlatma Armatürü  Işık akısı en az 2000 lm, tüketim değeri en fazla 30W olan 0,25 0,376 0,15
EBF-37 3 x 10A'den 3 x 63A'e kadar, Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In 0,391 0,588 0,20
EBF-49 3x25+16mm² N2XH KABLO 0,494 0,742 0,25
EBF-50 4x16mm² N2XH KABLO 0,406 0,610 0,20
EBF-51 4x10mm² N2XH KABLO 0,270 0,406 0,15
EBF-54 1.5mm'LİK GALVANİZ SAC KABLO KANALI 0,943 1,415 0,50
EBF-64 BİNA İHATA İLETKENİ - 50mm² SOM BAKIR 0,392 0,589 0,20
EBF-65 TOPRAK ELEKTRODU ÇUBUK 0,460 0,690 0,25
EBF-67 LED Dairesel (Downlight) Armatür ( Oda Giriş Spot ) 0,345 0,518 0,20
EBF-68 LED Tavan Armatürleri ( Oda Islak Zemin Spot ) 0,638 0,958 0,35
EBF-69 LED Tavan Armatürleri ( Koridor Spot ) 0,493 0,740 0,25
EBF-70 LED Sıva Üstü Etanj Armatür (Polikarbon gövdeli) ( Bodrum Islak Zemin )  0,629 0,944 0,35
EBF-72 ODA SARKIT ARMATÜR 0,612 0,918 0,35
EBF-73 ODA YATAK BAŞI APLİK 0,654 0,982 0,35
EBF-74 ODA ISLAK ZEMİN APLİK 0,528 0,793 0,30
EBF-75 MERDİVEN APLİK 0,263 0,395 0,15
EBF-80 Tüm elektrik aksamının demonte edilmesi 0,809 1,214 0,40
MBF-1 Polietilen Boru (Mavi-Kırmızı) PN 10  0,747 1,121 0,40
MBF-2 Koruyucu Boru Kılıfı (Spiral) 0,869 1,305 0,45
MBF-8 Panel radyatör, (Tip 22) 600 2,050 3,075 1,10
MBF-9 Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler
400-500 Yükseklik(mm) : 600
0,527 0,791 0,30
MBF-10 Mini Küresel Vana (Kollektör giriş-çıkış) 0,355 0,533 0,20
MBF-11 Kollektör Hava Alma Vanası 0,281 0,422 0,15
MBF-13 Köşe Düzeltici (Kollektör+Boru Bağlantısı)
Q65/75 mm pvc dirsek)
0,210 0,316 0,15
MBF-18 Polipropilen plastik pis su borusu 100 mm,
 et kalınlığı: 2,7, geçme muflu 
0,196 0,295 0,15
MBF-19 Polipropilen plastik pis su borusu 150 mm, 
et kalınlığı: 3,9, geçme muflu 
0,195 0,293 0,15
MBF-20 Gömme rezervuarlı alafranga tuvalet seti  1,171 1,757 0,60
MBF-27 Hilton tipi lavabo ve uygun tezgahlı tesisat  0,351 0,527 0,20
MBF-35 Banyo ve duş bataryası(sıcak ve soğuk su ayarlayan fleksibl borusu, el duşu ve askısı ile)
 (ts en 200'e veya ts en 817 ye uygun)
0,602 0,903 0,30
MBF-38 Fotoselli lavabo bataryası ve tesisatı, çift su girişli (krome) 0,576 0,865 0,30
MBF-46 Bizuteli Flotal Ayna 0,702 1,054 0,35
MBF-47 Radyal Vantilatörler ve Aspiratörler (Tek veya Çift Emişli) 0,212 0,319 0,15
MBF-54 Duvar tipi split klima cihazı 20.000 btu/h 1,932 2,899 1,00
MBF-55 20mX50 cm X40 cm Kanal Açma ve beton kanal yapımı 0,351 0,527 0,20
MBF-56 Dikişli vidalı çelik boru 6" 150 mm, dış cap 165,1/5,00 manşonsuz 
(Mevcut Boru ölçülerinde yenilenecek)
0,527 0,791 0,30
MBF-58 Metal sac kapak (50x100) Her türlü demir kapak, kapak kaldırma 
ve sızdırmazlık tertibatı (radyal kapaklar hariç)
0,351 0,527 0,20
TBF-1 Data Sortisi Sıva Altı 0,241 0,363 0,15
TBF-3 Accespoınt 0,264 0,396 0,15
TBF-4 Telefon Sortisi 0,230 0,346 0,15
TBF-5 Telefon Ana Hat Kablosu 0,720 1,080 0,40
TBF-8 Baz İstasyonu 0,480 0,720 0,25
      TOPLAM PUAN 40.00

A.3. TOPLAM PUAN (TP)

Toplam puan, Teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır. 
TP= TFP + KTP


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı DSİ 3. Bölge 31. Şube Müdürlüğü adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ 3. Bölge Müdürlüğü 31. Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.


Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.