İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü- İzmir
İşin Adı Köprübaşı - Demirci 14 Bölge Hududu Yolu Km: 32+500 - 42+500 Arası Toprak Tesviye, Sanat Yapıları, Köprü Ve Üstyapı İşleri
İlan Tarihi 15.03.2019
İhale K.No 2019/118331
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 9.04.2019 10:00:00
Son Teklif Tarihi 9.04.2019
Düzeltilen Maddeler
Detay  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İhale Kayıt Numarası : 2019/118331

1-İdarenin
a) Adresi : Kazım Dirik Mahallesi Sanayi Caddesi No:41 35100 BORNOVA/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2324935000 - 2324627277
c) Elektronik Posta Adresi : bol02@kgm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
KM: 32+500 - 42+500 Arası Toprak Tesviye, Sanat Yapıları, Köprü Ve Üstyapı İşleri Yapılması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Köprübaşı - Demirci 14.Bölge Hududu Yolu Km: 32+500 - 42+500 Arası
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 400 (dört yüz) takvim günüdür.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği (Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad. No:41 Bornova / İZMİR)
b) Tarihi ve saati : 09.04.2019 - 10:00

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 


4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Bu ihalede benzer iş olarak, yapım işlerinde  iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde yer alan   A / I (KÖPRÜ VE VİYADÜK İŞLERİ), A/II (TÜNEL İŞLERİ) veya A / V (KARAYOLU İŞLERİ (Altyapı+Üstyapı) Grubu İşler benzer iş olarak  kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

A-Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır. 

A.1. Teklif fiyatı puanlaması 

Teklif fiyatı puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 50) / TF formülü ile hesaplanacaktır.

Bu formülde;

TP: Teklif puanı,

TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,

TF: İsteklinin teklif fiyatı,

ifade eder.

A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması

Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Sıra

No

İş Kalemi / İş Gurubu

YAPILAN İŞLERİN ÇEŞİDİ

MİNİMUM TEKLİF ORANI (%)

MAKSİMUM TEKLİF ORANI          (%)

PUAN DEĞERLERİ (50 ÜZERİNDEN) (50xA/B)

 
 

1.

ÖZEL-SY4

Ocak Taşı ile Moloz Taş İnşaat

13

19

8

 

2.

ÖZEL-ÜY2

Plentmiks Temel Yapılması (Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı ile) (Herşey Dahil)

12

18

7

 

3.

ÖZEL-ÜY1

Plentmiks Alttemel Yapılması (Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı ile) (Herşey Dahil)

11

17

7

 

4.

ARİYET

Her Cins ve Klastaki Zeminde Ocak Ariyeti Kazısı Yapılması ve Kullanılması

7

11

5

 

5.

YAR

Her Cins ve Klastaki Zeminde Yarma ve Yan Ariyet Kazısı Yapılması ve Kullanılması

5

8

3

 

6.

ÖZEL-SY-1A

Hendeklerin Betonla Kaplanması  ( C30/37 Hazır Beton Harcı ile)

5

7

3

 

7.

ÖZEL-SY6

İnşaat Bünyesine Giren Yuvarlak Demir ve Nervürlü Çelik Zati Bedeli, Yüklenmesi, Taşınması, Boşaltılması İstifi ve İşçiliği

4

6

3

 

8.

ÖZEL-SY3

Her Türlü İnşaatta Kuruda ve/veya Suda Demirli Beton (C 30/37 Hazır Beton Harcı ile)

4

6

3

 

9.

ÖZEL-SY6-1

Köprülerde Her Cins ve Çaptaki İnşaat Demirinin Bedeli, Nakli, Boşaltma, İstifi ve İşçiliği (Zati Bedel Dahil)

3

4

2

 

10.

DUVK

Her Derinlikte, Her Cins ve Klastaki Zeminde Kuruda veya  Su Altında Drenaj, Kanalizasyon Hendeği, Menfez Büzü, Kafa Hendekleri ile Bilumum Kanalların Dar Derivasyon Kazıları ve Duvar Temelinin Kazılması (Heyelan Etmiş Sahada Yapılacak Drenaj Hendeği ve Duvar Temelinin Kazılması Hariç)

2

4

1

 

11.

KGM/17.081/K-A

Ocak Taşı ile İstifsiz Taş Dolgu (Nakliye Dahil)

2

3

1

 

12.

KGM/2641/A-1

Sanat Yapıları ve Köprü Temel Tabanına, Beton Yol ve Tretuvar Altlarına Kırmataş Tabakası Serilmesi ve Drenaj Hendekleri ile Her Türlü Büz Yanlarına Kırmataş Dolgu Yapılması ve Nakli

2

3

1

 

13.

YAR1

Her Cins ve Klastaki Zeminde Yarma ve Yan Ariyet Kazısı Yapılması ve Depoya Nakli

2

3

1

 

14.

İş Grubu 1

0.

1

2

1

 

15.

İş Grubu 2

0.

3

4

2

 

16.

İş Grubu 3

0.

4

5

2

 

İmalatların Toplam Tutarı ( B )…..:

 

 

50

 

İş Grubu 1 'i oluşturan iş kalemleri : REGLAJ, KGM/15.005-1, ÖZEL-ÜY3, ÖZEL-ÜY10,

 

İş Grubu 2 'i oluşturan iş kalemleri : MENK, ÖZEL-SY2, DERZ, KGM/21.051, KGM/25.052, KGM/3605/A, KRGØ300,

 

İş Grubu 3 'i oluşturan iş kalemleri : KAZI-1, KGM/16.101/K-H, KGM/16.133/K-H-A, KGM/16.137/K-H-A, KGM/16.142/K-H-A, KGM/23.002/K-6-A, KGM/23.176/K-A, KGM/21.053, KGM/28.010/K, KGM/3805, KGM/19.022/K, KGM/16.072/H-A, 204-404,

 

A.2.1. Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen tutarların toplam tekliflerine oranının; her bir iş kalemi için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. 

A.2.2. İş grupları için ise o iş grubunda yer alan her bir iş kalemi için verilen teklif tutarlarının toplamının toplam tekliflerine oranının her bir iş grubu için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dahil) kalması durumunda her bir iş grubu için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. 

A.2.3. Teklif oranları hesaplanırken yuvarlama yapılmayacaktır. 

A.2.4. İsteklilerin teklif oranları, belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları dışında kalıyorsa o iş kalemleri/iş grupları için puan alamayacaklardır. 

A.2.5. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi/iş grubu için verilen puanların toplamıdır. 

A.3. Toplam puan

Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır. 

A.4. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli

Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli;

FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır.

Bu formülde;

FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli,

ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli,

TTP: İsteklinin toplam puanı,    ifade eder. 

B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 1.200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği (Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad. No:41 Bornova / İZMİR) adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği (Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad. No:41 Bornova / İZMİR) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.


Sınır Değer Katsayısı N=1,00 uygulaması 4 Aralık 2015 tarih ve 29552 sayılı Resmi Gazete ile güncellenerek yürürlüğe girmiştir.