İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Devlet Hastanesi- Bismil- Diyarbakır
İşin Adı 24 Aylık 8 Kısım Genel Su Sistemi,jeneratörler,hemodiyaliz Su Sistemi, Pompalar,ısıtma Soğutma İklimlendirme Sistemleri Brülör Ve Kazanlar,kesintisiz Güç Kaynakları (ups), Medikal Gaz Sistemleri, Trafo Kompanzasyon Paratoner Bakım Onarım
İlan Tarihi 15.03.2019
İhale K.No 2019/100670
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 22.04.2019 10:30:00
Son Teklif Tarihi 22.04.2019
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2019/100670

1-İdarenin
a) Adresi : DİYARBAKIR YOLU KÖSELİ MEVKİİ 6. KM BİSMİL DEVLET HASTANESİ 21500 BİSMİL/DİYARBAKIR
b) Telefon ve faks numarası : 412415777 - 4124155787
c) Elektronik Posta Adresi : bismildevlethastanesi@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
24 aylık 8 Kısım hastane su sistem,Jeneratörler,diyaliz su sistemi, pompalar, ısıtma soğutma sistemleri, Kesintisiz güç kaynakları (UPS), medikal gaz sistemi, Trafo kompanzasyon sistemleri paratonerlerin periyodik bakım ve onarımı, 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Bismil Devlet Hastanesi
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 24(yirmi dört) aydır


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Diyarbakır Yolu Köselli Mevkii 6. Km Bismil Devlet Hastanesi
b) Tarihi ve saati : 22.04.2019 - 10:30

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

 

1. Kısım  su sistemleri her türlü kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş olan su sistemleri bakım onarım hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

2. Kısım jeneratörler her türlü kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş olan Jeneratör bakım onarım hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

3. Kısım Hemodiyaliz Su Sistemi her türlü kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş olan su sistemleri bakım onarım hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

4. Kısım sirkülasyon pompaları ve Chiller pompaları her türlü kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş olan sirkülasyon pompaları veya chiller pompaları veya pompa sistemleriyle ilgili bakım onarım hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Kısım İklimlendirme sistemleri  her türlü kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş olan ısıtma, soğutma, sirkülasyon pompaları, hidroforlar, Brülör ve Kazanlarla ilgili bakım onarım hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

6. Kısım Kesintisiz güç kaynakları (UPS) her türlü kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş olan  Kesintisiz güç kaynakları (UPS)  hizmeti benzer iş olarak kabul edilecektir.

7. Kısım Medikal gaz sistemleri her türlü kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş olan medikal gaz sistemleri hizmeti benzer iş olarak kabul edilecektir.

8. Kısım Trafo,Kompanzasyon ve Paratoner her türlü kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş olan Trafo,Kompanzasyon ve Paratoner  hizmeti benzer iş olarak kabul edilecektir.

 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı BİSMİL DEVLET HASTANESİ SATIN ALMA BİRİMİ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bismil Devlet Hastanesi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.