İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Konya Valiliği Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığ
İşin Adı Konya Ereğli Müftülüğü Hizmet Binası, Okul Öncesi Kuran Kursu, Kuran Kursu Ve Camii Binaları Proje Hizmet Alımı İşi
İlan Tarihi 15.03.2019
İhale K.No 2019/118470
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 10.04.2019 10:00:00
Son Teklif Tarihi 10.04.2019
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2019/118470

1-İdarenin
a) Adresi : Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Horozluhan Mah.Yeni İstanbul Cad.No:72 42209 SELÇUKLU/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3322480111 - 3322490113
c) Elektronik Posta Adresi : konya.yikob@icisleri.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Ereğli Müftülüğü Hizmet Binası, Okul Öncesi Kuran Kursu, Kuran Kursu ve Camii Binaları Proje Hizmet Alımı İşi (Mimari, İnşaat, Elektrik ve Mekanik Tesisat) Projelerinin Hazırlanması İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Selçuklu/Konya
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 180(yüz seksen) gündür


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Konya Valiliği Ek Hizmet Binası Horozluhan Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi No:72 Selçuklu/Konya
b) Tarihi ve saati : 10.04.2019 - 10:00


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Yapımla ilgili hizmet işlerinde son onbeş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Özelliği olan büyük okul yapıları (Spor salonu, konferans salonu ve ek tesisleri olan eğitim yapıları) . Poliklinikler. Cezaevleri. Kaplıcalar, şifa evleri vb. termal tesisleri. İbadethaneler. Entegre sanayi tesisleri. Yaşlılar Huzurevi, çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları. Büyük alışveriş merkezleri. Yüksekokullar ve eğitim enstitüleri. Araştırma binaları, laboratuvarlar ve sağlık merkezleri. Stadyum, spor salonları ve yüzme havuzları. Kütüphaneler ve kültür yapıları. Bakanlık binaları. Yükseköğrenim yurtları. Arşiv binaları. Adliye Sarayları. Rehabilitasyon ve tedavi merkezleri. İl tipi hükümet konakları ve belediye binaları. Orduevleri. Oteller. Büyükelçilik yapıları, vali konakları ve benzer binaların projelerinin hazırlanması. (sıfırdan yeni yapılan binalar.)      5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.