İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Şırnak İli Güçlükonak İlçesi Ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
İşin Adı Köy Yolları Beton Kaplama Yapım İşi
İlan Tarihi İSTİHBARAT
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 20.03.2019 11:00:00
Son Teklif Tarihi 20.03.2019
Düzeltilen Maddeler
Detay

ŞIRNAK İLİ GÜÇLÜKONAK İLÇESİ

KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

İlçemize bağlı Damlabaşı, Yağmurkuyusu, Koçtepe, Gümüşyazı-Yatağankaya ve Çobankazanı köy yolları beton kaplama yapım işi Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı resmi gazetede yayınlanıp yürürlüğe giren Köylere Hizmet Götürme Birliği ihale yönetmeliğinin 1maddesi gereğince Açık ihale usulü ile ihale yapılacaktır. Güçlükonak İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği üyelerin tamamı köylerden oluştuğu için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, işi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

1-İdarenin                                         :

a)Adı                                                 :Güçlükonak Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlğı

b)Adresi                                            :Güçlükonak Hükümet Konağı Güçlükonak/Şırnak

c)Telefon - Faks Numarası              :0 486 681 3100- 681 3150 (faks)    

2-İhale konusu yapım işinin            :

a)Niteliği, Türü ve Miktarı              : İlçemiz Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından 20.03.2019 tarihinde saat 11:00 ‘de ihalesi yapılacak Damlabaşı 300 metre, Yağmurkuyusu 300 metre, Koçtepe 200 metre, Gümüşyazı-Yatağankaya 1000 metre ve Çobankazanı 200 metre köy yolları beton kaplama ile 2000 metre hendeklerin beton kaplama yapım işleri

b) İşin Yapılacağı Yer                     : Gümüşyazı Mahallesi-Yatağankaya Köyü arası, Güçlükonak İlçesine bağlı Damlabaşı, Yağmurkuyusu, Koçtepe ve Çobankazanı Köyleri

c) İhale Konusu işe 

Başlama ve İşi Bitirme Tarihi        :Sözleşme imzalandıktan itibaren 7 gün içerisinde yer teslimi yapılarak işe başlanır.  Yer tesliminden itibaren 60 takvim günü içinde iş bitirilir.

3-İhalenin                                          :

a)Yapılacağı Yer                              :Güçlükonak Kaymakamlığı- Köylere Hizmet Götürme Birliği

                                                            Başkanlığı

b)Tarihi-Saati                                   :20.03.2019 -  saat : 11:00

Madde 4- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri

4-1- Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi,

4-2- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi;

4-2.1- Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4-2.2- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4-3- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4-3-1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4-3-2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4-4- SGK ve Bağlı Bulunduğu Vergi dairesinden mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş borcu olmadığına dair belgenin ihale tarihi itibari ile son 15 gün içinde alınmış olması gerekir.

4-5- Şekli ve içeriği Birlik İdari şartnamesinde belirtilen teklif mektubu. 

4-6 Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat (teklif edilen bedelin en az %3’ü) teminat mektubu veya idarenin hesabına yatırdığına dair banka dekontu. (Hesap Numarası: T.C.Ziraat Bankası Güçlükonak Şubesi 2714-29137699-5049
4-7-Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

4-8- İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği birlik idari Şartnamesinde belirlenen iş ortaklığı beyannamesi,

4-9- İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

4-10-İş deneyim belgesi

4-11- Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname.

4-12- Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

Madde 5- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

5-1-İş deneyim belgeleri :Yol yapımı dalında (Beton veya Kilitli Parke Taşı Yapımında), son  15 yıl içerisinde Yurt içinde Kamu Kurum ve Kuruluşlarında sözleşme bedelinin en az %50’ i oranında gerçekleştirdiği veya %50’ si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %51’ i oranında az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş bitirme belgesi,

- Benzer İş Olarak kabul edilecek belgeler : ----------

5-2- İş deneyimi yerine geçecek diplomalar: İnşaat Mühendisi Diploması- (İhale tarihi itibari ile en az 3 yıl deneyimi olan)

5-3- Teknik Personel:---------

5-4- İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesi çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onay suretleri kabul edilecektir.

5-5- İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce idarenin yetkili personel tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler.

5-6- 26506 sayılı K.H.G.Birliği İhale yönetmeliğinin 11. ve 12. maddelerinin ilgili bentlerinde ilgili bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname.

6-- İhale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır. 

7- İhalede fiyat farkı ödenmeyecektir.

8- İhale tüm isteklilere açıktır. Köylere hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 12.maddesinde sayılanlar doğrudan veya dolaylı olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamaz.

9-  İhale dokümanı Güçlükonak Köylere Hizmet Götürme Birliği adresinde görülebilir ve İdarenin T.C. Ziraat Bankası Güçlükonak Şubesindeki 2714 29137699-5049 nolu hesabına 5.000,00 TL yatırdığına dair dekont karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

10-Teklifler, 20.03.2019 tarih, saat:10.30’ a kadar Köylere Hizmet Götürme Birliğine verilir. Bu saatten sonra gelecek teklifler alınmayacaktır.

11-İdare bu iş için %30 iş artışı veya azalışı,   ihalede yapılan kırım oranında yüklenici firmaya yaptırabilir.

12-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.
13- Birlik, iş bu ihalede Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği uygular. Birlik, İhaleyi yapıp yapmamakta ve işin yeniden ihaleye çıkarılmasına yetkilidir. 12.03.2019

Yeterlilik