İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Yozgat İli Merkez İlçe Köylerine Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
İşin Adı 7. Grup Köyleri Kilitli Parke Yapım İşi
İlan Tarihi İSTİHBARAT
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 21.03.2019 15:00:00
Son Teklif Tarihi 21.03.2019
Düzeltilen Maddeler
Detay
YOZGAT HİZMET BİRLİĞİ
 
İHALE İLANI
 
            2019 Yılı 7. Grup (Sorgun İlçesi) Köyleri Kilitli Parke Yapım İşi, Yozgat Hizmet Birliği Tarafından, Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18 inci Maddesine Göre, Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.
 
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
 
 
1-İdarenin
a) Adresi
:
A. Nohutlu Mah. Sakarya Cad. Güneş Sok. İl Özel İdaresi 1 Nolu Hizmet Binası Altı No:1 Merkez/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası
:
0 354 212 93 96- 0 354 217 56 17
c) Elektronik Posta Adresi
:
-
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi
:
http://www.yozgatozelidare.gov.tr/ - http://www.yozgat.gov.tr/#


2-İhale Konusu Yapım İşinin
a) Niteliği, türü ve miktarı
:
32.000 m² Kilitli Parke ve 12.800 m Bordür Döşeme Yapım İşi
b) Yapılacağı yer
:
Sorgun İlçesi Köyleri
c) İşe başlama tarihi
:
Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi
:
Yer tesliminden itibaren 100 (yüz) takvim günüdür.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
:
Aşağı Nohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi Yozgat İl Özel İdaresi İhale Odası No:14 66100/YOZGAT
b) Tarihi ve saati
:
21/03/2019 Saat: 15:00


4. İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler İle Yeterlik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler:
 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
 
a ) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
 
1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 
c )  Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu.
 
ç )  Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat.
 
d ) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
 
e ) İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,
İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından (a) ve (b) maddelerde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.
 
f) İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
 
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
 
4.2.1. Gerçekleştirilen taahhütler kapsamında sunulacak belgeler;
İş deneyim belgeleri:
İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;
a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,
b) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,
c) Devam eden işlerde; ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,
ç) Devam eden işlerde; ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,
d) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan, işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur.
 
İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 20'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait bedel içeren tek sözleşmeye ilişkin,  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ikincil mevzuatı olan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine göre düzenlenen yukarıda sayılan bentler kapsamındaki iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.
 
İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini ayrı ayrı sağlaması zorunludur.
 
Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde,  idari şartnamede açıklandığı şekilde standart forma ve durumuna uygun Ortak Durum Belgesinin de iş deneyim belgesi ile birlikte sunulması zorunludur.
 
İş deneyim belgelerinin değerlendirilmesi, tutarının tespiti ile güncellenmesine ilişkin kriterler ve kabul edilecek belgeler ile iş deneyim belgelerine ilişkin diğer hususlar idari şartnamede yer almaktadır.
 
4.2.2. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan "Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği"nde belirtilen (A) Altyapı İşleriXVIII. Grup: Saha İşleri benzer iş olarak değerlendirilecektir.           
4.2.3. Mezuniyet belgeleri/diplomalar:
Fakültelerin İnşaat Mühendisliği veya Peyzaj Mimarlığı bölümlerinden mezun olanların diplomaları ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır.
 
5. İhale ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılacaktır.
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 
7. İhale dokümanının görülmesi ve alınması:
İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve CD ortamında 1.500,00.-TL(binbeşyüz TL) bedel karşılığı A. Nohutlu Mah. Sakarya Cad. Güneş Sok. İl Özel İdaresi 1 Nolu Hizmet Binası Altı No:1 Merkez/YOZGAT adresinden temin edilebilir.  İhale teklif vereceklerin ihale dokümanını almaları zorundadır.
 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aşağı Nohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi Yozgat İl Özel İdaresi İhale Odası No:14 66100/YOZGAT adresine elden teslim edilecektir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.

9. İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.İstekli, teklif ettiği kalemlerin/kısımların toplam bedeli üzerinden geçici teminat sunacaktır.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

12. Yozgat Hizmet Birliği ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 
13. Teklif kapsamında sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere eklenmesi zorunlu ekler, taşımaları gereken kriterler ve değerlendirilmeleri ile ilgili diğer hususlar İdari Şartnamede yer almaktadır.

Yeterlilik